Προεδρικό διάταγμα 30/3/90g - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνεται η τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των οικοδομικών τετραγώνων με αριθμούς 96, 91, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 80Α, 76, 78, 79, 57, 58, 63, και 62 στην περιοχή των Πηγών Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Δράμας (νομού Δράμας) και βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, που έχει χαρακτηρισθεί με την υπ' αριθμόν ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3248/69830/1984 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου τόπου του ιστορικού κέντρου της πόλεως της Δράμας (ΦΕΚ 427/Β/1984) και οι οποίοι έχουν καθοριστεί με τα από [ΒΔ] 14-01-1966 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 49/Δ/1966) και από 21-11-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 664/Δ/1978), ως εξής:

 

Α. 1. Για οικόπεδο εμβαδού μέχρι 200 m2 ή για το τμήμα των οικοπέδων μέχρι 200 m2 ορίζονται:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφανείας τους.
Συντελεστής δόμησης: 1.2.
Μέγιστο αριθμός ορόφων: 2.

 

2. Για οικόπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 m2 ή για το τμήμα των οικοπέδων πάνω από 200 m2 ορίζονται: Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας τους.

 

Συντελεστής δόμησης: 0.8.
Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2.

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7.5 m μετρούμενο από οποιοδήποτε σημείο γύρω από το κτίριο είτε από οποιοδήποτε σημείο του δρόμου στον οποίο έχει πρόσοψη το κτίριο μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης. Σε περίπτωση που το οικόπεδο έχει κλίση πάνω από 15% και το κτίριο κατασκευάζεται κλιμακωτά, το ύψος της προβολής του υψηλότερου τμήματος στην όψη του κτιρίου στο χαμηλότερο τμήμα του οικοπέδου αυξάνεται σε 10.5 m με την προϋπόθεση ότι και η στέγη του κτιρίου θα γίνεται κλιμακωτά όπως και το κτίριο και με τον περιορισμό ότι το ύψος των τμημάτων του κτιρίου από το γύρο έδαφος ή το δρόμο σε κάθε σημείο του δεν υπερβαίνει τα 7.5 m (μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης).

 

4. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιβάλλεται η κατασκευή στέγης ύψους μέχρι 1.5 m. Η στέγη είναι υποχρεωτικά τετρακλινής με μέγιστη κλίση 32%, απαγορευόμενης της δημιουργίας οιωνδήποτε χώρων κύριας ή βοηθητικής χρήσης στον χώρο κάτω από την στέγη (σοφίτες).

 

Τα κεραμίδια των στεγών είναι βυζαντινού ή γαλλικού τύπου. Η αποπεράτωση (επικεράμωση της στέγης) ολοκληρώνεται πριν από τις εργασίες πληρώσεως του κτιρίου. Η κατασκευή της είναι υποχρεωτική έστω και αν πάνω από το κατασκευαζόμενο τμήμα της οικοδομής προβλέπεται στο μέλλον η κατασκευή επιπλέον ορόφου.

 

5. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

6. Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου εγκρίνεται την σύνθεση των όγκων, την αρχιτεκτονική μορφή των όψεων των κτιρίων και τη διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων, λαμβάνοντας υπόψη τα γειτονικά κτίρια (σύγχρονα και παραδοσιακά) και γενικά τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του περιβάλλοντος στον οποίο εντάσσεται το κτίριο (κλίμακα κτιρίου, αναλογίες των επί μέρους στοιχείων, χρησιμοποιούμενα υλικά, μέθοδος κατασκευής, χρωματική επεξεργασία).

 

7. Τα ανοίγματα των όψεων (θύρες - παράθυρα) επιβάλλεται να ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα τόσο όσον αφορά τη θέση όσο και σε ότι αφορά την μορφή και τις συνηθισμένες αναλογίες και διαστάσεις, οι οποίες στα παράθυρα πρέπει να προσεγγίζουν την αναλογία πλάτους προς ύψους 1:1,5 ενώ στις θύρες την αναλογία 1:2.

 

Τα κουφώματα επιβάλλεται να είναι ξύλινα, ταμπλαδωτά, καρφωτά γαλλικά ή περσιδωτά (γερμανικού τύπου), με υαλοστάσια που χωρίζονται σε ορθογώνια πλαίσια με την βοήθεια υποδιαιρέσεων κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

Επιτρέπεται επίσης η κατασκευή σιδερένιων κουφωμάτων (από στραντζαριστή λαμαρίνα ή συμπαγές σίδερο).

 

Επιτρέπονται οι κατασκευές από χρωματισμένο αλουμίνιο (ανοδιωμένο ή πλαστικοποιημένο).

 

Δεν επιτρέπονται τα εξωτερικά συρόμενα κουφώματα. Όλα τα εξωτερικά κουφώματα κάθε κτιρίου επιβάλλεται να έχουν ενιαίο χρωματισμό. Οι χρωματισμοί των κουφωμάτων πρέπει να γίνονται σε μονόχρωμους τόνους των παραδοσιακών χρωμάτων ή του φυσικού χρώματος του ξύλου, αποκλειόμενων των αντίστοιχων πλαστικών.

 

8. Ο λόγος πλάτους ως προς το μήκος εξώστη κυρίας όψης πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος με το λόγο δύο προς τρία (2/3). Το πλάτος του εξώστη πέρα από την επιφάνεια της όψης του κτιρίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 0.8 m και το μήκος μεγαλύτερο από 3 m. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) μπορεί να αυξηθεί μέχρι 4 m. Οι εξώστες πρέπει να απέχουν μεταξύ τους καθώς επίσης και από τα άκρα των όψεων τουλάχιστον 0.8 m. Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί κατά την κρίση της να επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς ως προς την θέση και το μέγεθος των εξωστών σε κάθε κτίριο ξεχωριστά για λόγους προσαρμογής και προστασίας του κτισμένου και φυσικού χώρου που το περιβάλλει.

 

Η πρόσβαση στους εξώστες με εξωτερική σκάλα επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

9. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών ή διαφημίσεων σε οποιαδήποτε θέση του κτιρίου στις περιφράξεις καθώς και στα ικριώματα μέσα στο χώρο του οικοπέδου ή μπροστά από αυτό. Δεν επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων σε κοινόχρηστους χώρους σε δένδρα ή σε στύλους, Επιτρέπονται μόνο οι περιορισμένων διαστάσεων επιγραφές που πληροφορούν για τυχόν χρήση των χώρων των κτιρίων, εφόσον αυτές δεν καλύπτουν και δεν παραμορφώνουν αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία του κτιρίου (στηθαία, εξώστες, παραστάδες, αετώματα, γείσα κ.λ.π.). Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών στο ισόγειο καταστημάτων που αναφέρονται αποκλειστικά το όνομα και στο αντικείμενο των εργασιών τους.

 

Οι φωτεινές επιγραφές στα ισόγεια των καταστημάτων έστω και αν τοποθετούνται μέσα στις προσθήκες έχουν χρώμα σταθερό και συνεχές και αποτελούνται από μεμονωμένα στοιχεία, γράμματα, αριθμούς.

 

10. Για κάθε εργασία που αφορά διαμόρφωση, τροποποίηση, ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, τοίχων αντιστήριξης κ.λ.π.) απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Κάθε εργασία υποδομής των οργανισμών κοινής ωφελείας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, κ.λ.π.) επιβάλλεται να είναι υπόγεια.

 

Η τοποθέτηση των μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος όπως και κάθε άλλου στοιχείου των παροχών των οργανισμών κοινής ωφέλειας επιβάλλεται να γίνεται σε θέση που δεν προβάλλεται στους κοινόχρηστους χώρους.

 

11. Κάθε άδεια κατεδάφισης παλαιού κτίσματος χορηγείται ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

12. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 δεν έχουν εφαρμογή.

 

pd.30.3.90gCopyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.