Προεδρικό διάταγμα 30/12/88c - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.500 m2.

 

α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν [Α] 10176/1993 απόφαση (ΦΕΚ 443/Δ/1993).

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου 1 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 8 m και ελάχιστο εμβαδόν 150 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 355634/817/1991 απόφαση (ΦΕΚ 570/Δ/1991).

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) Μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β) Δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας τους.

 

5. Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

 

α) Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 500 m2 συντελεστής δόμησης 0.30.

β) Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 500 m2 μέχρι 1.000 m2 συντελεστής δόμησης 0.25.

γ) Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 1.000 m2 συντελεστής δόμησης 0.20.

 

6. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 8.5 m.

 

7. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης ύψους το πολύ 1.5 m.

 

Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

 

1. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

2. Επιβάλλεται η εξασφάλιση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων τουλάχιστον 1 θέσης για κάθε διαμέρισμα εμβαδού μεγαλυτέρου των 50 m2 (εκτός πρασιάς).

 

3. Επιβάλλεται ο έλεγχος από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία των σκαπτικών εργασιών για οικοδομήσεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.