Προεδρικό διάταγμα 28/9/89e

ΠΔ 28-09-1989: Καθορισμός Ζώνης Αστικού Αναδασμού στην περιοχή Tραυματιούπολη της κοινότητας Ευκαρπίας (νομού Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-09-1989: Καθορισμός Ζώνης Αστικού Αναδασμού στην περιοχή Tραυματιούπολη της κοινότητας Ευκαρπίας (νομού Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 621/Δ/1989), 09-10-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφοι 1 και 6 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου 947/1979 Περί οικιστικών περιοχών κ.λ.π. (ΦΕΚ 169/Α/1979).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παράγραφος 1 εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 1561/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 148/Α/1985).

 

6. Την υπ' αριθμόν 67881/3809/1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου κοινότητας Ευκαρπίας (νομού Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 361/Δ/1989).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ' αριθμόν 75724/1151/1983 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κωδικοποίηση - τροποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων κ.λ.π. (ΦΕΚ 767/Β/1983).

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 353/1985 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στη Διεύθυνση Οικισμού Θεσσαλονίκης και στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 128/Α/1985).

 

9. Την υπ' αριθμόν 12/1988 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Ευκαρπίας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 148/συνεδρία 5/07-03-1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ν. Θεσσαλονίκης).

 

11. Την υπ' αριθμόν 525/1989 και 560/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-09-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.