Προεδρικό διάταγμα 28/3/88 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέσα στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο, καθορίζονται κατώτατο όριο κατάτμησης, χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης ως ακολούθως:

 

1. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

β) Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία:

 

i) κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα και

 

ii) κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του από 05-04-1977 προεδρικού διατάγματος Περί τροποποιήσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 133/Δ/1977) είχαν ελάχιστο εμβαδόν 2 στρέμματα.

 

2. Στην παραπάνω ζώνη επιτρέπονται μόνο οι κάτωθι χρήσεις:

 

κατοικία.
κτίρια στέγασης μηχανών εγκατάστασης υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος.
αντλητικές εγκαταστάσεις μετά από σύμφωνη γνώμη του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών.

 

3. Για την ανέγερση κατοικίας ορίζεται μέγιστο εμβαδόν κτιρίου 70 m2 σε ισόγειο που καλύπτεται υποχρεωτικά με στέγη από κεραμίδια.

 

4. α) Η θεμελίωση των κτιρίων γίνεται σε βάθος μέχρι 1 m.

 

β) Το αποχετευτικό σύστημα κατασκευάζεται εξωτερικά με σιδηροσωλήνες 16 atm και η απόσταση των βόθρων από την πηγή ορίζεται σε 100 m τουλάχιστον και 10 m υψομετρικά χαμηλότερα από αυτή.

 

γ) Απαγορεύεται οποιαδήποτε διατάραξη του εδάφους με σκαπτικά μηχανήματα και χρήση εκρηκτικών.

 

δ) Για οποιαδήποτε ανεγειρόμενη ή υφιστάμενη οικοδομή απαιτείται ο έλεγχος και η έγκριση του συστήματος αποχέτευσης από επιτροπή των Υπηρεσιών Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής και της Κοινότητας.

 

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.