Προεδρικό διάταγμα 283/89

ΠΔ 283/1989: Προμήθειες και εκτέλεση έργων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και συνεταιριστικών εταιρειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 283/1989: Προμήθειες και εκτέλεση έργων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και συνεταιριστικών Εταιρειών, (ΦΕΚ 132/Α/1989).

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 504/1976 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί Επιμελητηρίων, Εμπορικών Αντιπροσώπων, Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τινών άλλων διατάξεων (ΦΕΚ 350/Α/1976), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1697/1987 Ρύθμιση θεμάτων νομικών προσώπων εποπτείας του Υπουργείου Γεωργίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 57/Α/1976).

 

2. Την 1173/4040/14-04-1988 γνώμη της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών.

 

3. Την 252/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε:

 

Τμήμα Ι: Προμήθειες

 

Άρθρο 1: Έννοια και τρόποι διενέργειας προμηθειών

Άρθρο 2: Προμήθειες με απευθείας ανάθεση

Άρθρο 3: Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός - Επιτροπές και συστήματα διεξαγωγής διαγωνισμού

Άρθρο 4: Διακήρυξη διαγωνισμού - Δημοσιεύσεις

Άρθρο 5: Δικαιούμενοι και δικαιολογητικά συμμετοχής στους διαγωνισμούς

Άρθρο 6: Υποβολή προσφορών - Δείγματα

Άρθρο 7: Αποσφράγιση προσφορών - Εκτίμηση

Άρθρο 8: Ενστάσεις - Πρακτικό διεξαγωγής διαγωνισμού

Άρθρο 9: Κατακύρωση του διαγωνισμού

Άρθρο 10: Κατάρτιση σύμβασης

Άρθρο 11: Παρατάσεις, λήξη προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης

Άρθρο 12: Διαδικασία παραλαβής

Άρθρο 13: Ενιαίος διαγωνισμός

Άρθρο 14: Εκτέλεση εργασιών

 

Τμήμα ΙΙ: Εκτέλεση έργων

 

Άρθρο 15: Έννοια έργου

Άρθρο 16: Σύνταξη μελετών

Άρθρο 17: Κατασκευαστές έργων

Άρθρο 18: Επιλογή αναδόχου

Άρθρο 19: Διακήρυξη

Άρθρο 20: Δημοσίευση Διακήρυξης

Άρθρο 21: Συμβατικά Τεύχη και Τεύχη Δημοπράτησης

Άρθρο 22: Συστήματα υποβολής προσφορών

Άρθρο 23: Διαδικασία κατάθεσης, παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών

Άρθρο 24: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας

Άρθρο 25: Αντιρρήσεις κατά τις διαδικασίες δημοπρασιών

Άρθρο 26: Επιτροπές διαγωνισμού

Άρθρο 27: Εγγύηση συμμετοχής - Χρόνος ισχύος προσφορών

Άρθρο 28: Σύμβαση κατασκευής έργου

Άρθρο 29: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

Άρθρο 30: Διοίκηση του έργου -Επίβλεψη - Επιμετρήσεις

Άρθρο 31: Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 32: Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου - Χρονοδιάγραμμα - Ημερολόγιο έργου

Άρθρο 33: Προκαταβολές

Άρθρο 34: Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις

Άρθρο 35: Αναθεώρηση τιμών

Άρθρο 36: Αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες

Άρθρο 37: Ενστάσεις - Διαιτησία

Άρθρο 38: Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων

Άρθρο 39: Ακαταλληλότητα υλικών - ελαττώματα - παράλειψη συντήρησης

Άρθρο 40: Έκπτωση αναδόχου

Άρθρο 41: Διακοπή εργασιών - Διάλυση εργολαβίας - Ματαίωση διάλυσης

Άρθρο 42: Υποκατάσταση - πτώχευση - θάνατος

Άρθρο 43: Περάτωση του έργου - Προσωρινή παραλαβή

Άρθρο 44: Χρόνος συντήρησης του έργου - Οριστική παραλαβή

Άρθρο 45: Προϋποθέσεις υλοποίησης του έργου από τη Συνεταιριστική οργάνωση ή Συνεταιριστική Εταιρεία

Άρθρο 46: Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία

 

Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-05-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν προεδρικό διάταγμα καταργήθηκε από το άρθρο 37 του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/2008).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.