Προεδρικό διάταγμα 25/4/89i - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου των οικοπέδων των περιοχών των οποίων το σχέδιο εγκρίνεται και αναθεωρείται με το άρθρο 1 του παρόντος καθορίζονται κατά τομείς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV ως εξής:

 

Α. Τομείς Ι και ΙΙ (περιοχή αναθεώρησης).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διαστάσεων της προηγουμένης παραγράφου είναι άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) τα οικόπεδα τα οποία κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

και β) τα οικόπεδα τα οποία την 01-09-1969 ημέρα δημοσίευσης του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 164/Δ/1969) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 5 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 60 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: για τον τομέα Ι 70% της επιφανείας τους και για τον τομέα ΙΙ 60% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: για τον τομέα Ι, 1,4 για τον τομέα ΙΙ, 1,1.

 

Β. Τομέας ΙΙΙ (περιοχές επέκτασης και αναθεώρησης).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 25 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διαστάσεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) τα οικόπεδα τα οποία κατά την 01-03-1988 ημέρα δημοσίευσης του από 07-01-1988 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού ζώνης οικιστικού ελέγχου δήμου Τήνου (ΦΕΚ 163/Δ/1988) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

β) Τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τα οποία την 01-09-1969 ημέρα δημοσίευσης του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 164/Δ/1969) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

και γ) τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής και έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 6 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 60% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

5. Κατ' εξαίρεση ορίζεται συντελεστής δόμησης: 1 για οικόπεδα μικρότερα των 300 m2 που βρίσκονται στην περιοχή αναθεώρησης εφόσον η συνολική εκμετάλλευση ορόφων δεν υπερβαίνει τα 240 m2.

 

Γ. Τομέας ΙV (περιοχές επέκτασης και αναθεώρησης).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 25 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διαστάσεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) τα οικόπεδα τα οποία κατά την 01-03-1988 ημέρα δημοσίευσης του από 07-01-1988 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού ζώνης οικιστικού ελέγχου δήμου Τήνου (ΦΕΚ 163/Δ/1988) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2 και

 

β) Τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τα οποία την 01-09-1969 ημέρα δημοσίευσης του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 164/Δ/1969) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2 και

 

γ) Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής και έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 6 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,6.

 

5. Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων παραγράφων 3 και 4 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 50% για οικόπεδα μικρότερα των 300 m2 που βρίσκονται στην περιοχή αναθεώρησης εφόσον η συνολική εκμετάλλευση ορόφων δεν υπερβαίνει τα 180 m2.

 

Δ. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων τα οικόπεδα όλων των τομέων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

Ε. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων καθορίζεται κατά τομείς ως εξής:

 

α) Τομέας Η1: 7,50 m.

β) Τομέας Η2: 10,50 m.

 

Σε περίπτωση κατασκευής στέγης ή στηθαίου το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών αυξάνεται κατά 1,50 m.

 

ΣΤ. Για το χώρο πολιτιστικού κέντρου - καταστημάτων καθορίζεται συντελεστής δόμησης 1,8 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 10,50 m.

 

Ζ. Επιπλέον των ανωτέρω για όλους τους τομείς ισχύουν τα εξής:

 

1) Απαγορεύεται η ανέγερση κτιρίου ή συγκροτήματος σ' ένα οικόπεδο ή σε περισσότερα συνεχόμενα οικόπεδα του αυτού ιδιοκτήτη ή διαφορετικών ιδιοκτητών αλλά για την αυτή χρήση πάνω από 2.500 m3 ή 3.000 m3 μαζί με το υπόγειο. Για κτίρια με όγκο άνω των 2.500 m3 ή 3.000 m3 με αντίστοιχα επιβάλλεται η διάσπασή τους σε μικρότερους όγκους.

 

2) Απαγορεύεται η δημιουργία τόξων (βολτών) σε προσόψεις με πάχος μικρότερο των 0,50 m.

 

3) Απαγορεύονται τα συνεχή γωνιακά μπαλκόνια και επιτρέπεται μέγιστο μήκος μπαλκονιών 4 m και ελάχιστη απόσταση 1 m από την κάθετη ακμή της οικοδομής.

 

4) Απαγορεύονται τα πλαστικά, αλουμίνιο, ετερνίτ, ξύλο, γυαλί, αμίαντο, τσιμέντο, κεραμικά πλακίδια, αρτιφισιέλ κ.λ.π. σαν υλικά κάλυψης ή επικάλυψης. Επιβάλλεται δε όπως ο χρωματισμός των όψεων των κτιρίων είναι με λευκό υδρόχρωμα. Επιτρέπονται κουφώματα ταμπλαδωτά ή περσιδωτά και όχι συρόμενα, χρωματισμένα όπως των κτιρίων του περιβάλλοντος χώρου.

 

5) Επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών κλιμάκων μόνο στις πλάγιες ή οπίσθιες πλευρές των κτισμάτων. Απαγορεύεται η κατασκευή στηθαίου από αλουμίνιο.

 

6) Απαγορεύεται η κατασκευή των κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

7) Η διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων και η τοποθέτηση επιγραφών (πλην των φωτεινών επιγραφών που απαγορεύονται) και κάθε άλλη κατασκευή γίνεται κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.