Προεδρικό διάταγμα 23/11/90j

ΠΔ 23-11-1990: Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (ΕΙΑ-ΠΟΕ) και κύρωση του οργανισμού αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-11-1990: Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (ΕΙΑ-ΠΟΕ) και κύρωση του οργανισμού αυτού, (ΦΕΚ 782/Β/1990), 13-12-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την υπ' αριθμόν 1576/1990 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Σίμου - Κοσμάτου με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο δια του Υπουργού Εξωτερικών σύστησε κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων και με έδρα την Αθήνα.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1893/1990 Κύρωση Συμφωνίας και προσθήκες στον νόμο [Ν] 419/1976 Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων:

 

α) 95 και 98 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939,

β) 101 και 119 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και

γ) 108 έως και 114 και 117 έως και 121 του Αστικού Κώδικα.

 

4. Την από 16-10-1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών και Οικονομικών αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Εγκρίνουμε τη σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων η οποία έγινε από το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενου δια του Υπουργού Εξωτερικών με την υπ' αριθμόν 1576/31-08-1990 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας - Σίμου - Κοσμάτου. Το ίδρυμα τούτο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών και διέπεται από τις διατάξεις της παραπάνω συστατικής του πράξης του παρακάτω οργανισμού, του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου.

 

2. Κυρώνουμε τον οργανισμό διοίκησης και διαχείρισης του ιδρύματος τούτου, που αποτελείται από 9 άρθρα και καταχωρίζεται παρακάτω: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Διοίκησης και διαχείρισης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων.

 

Άρθρο 1: Πόροι του ιδρύματος

Άρθρο 2: Δραστηριότητες του ιδρύματος

Άρθρο 3: Διοίκηση του ιδρύματος

Άρθρο 4: Προσωπικό και δομή του ιδρύματος

Άρθρο 5: Σκοποί του ιδρύματος

Άρθρο 6: Επωνυμία - Νομική Μορφή - Έδρα

Άρθρο 7: Τροποποίηση οργανισμού - Διάλυση - Τύχη περιουσίας

Άρθρο 8: Εποπτεία του ιδρύματος

Άρθρο 9: Μεταβατικές διατάξεις

 

Στους Υπουργούς Εξωτερικών και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-11-1990

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.