Προεδρικό διάταγμα 23/11/90

ΠΔ 23-11-1990: Καθορισμός του απαιτουμένου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ανάλογα με την χρήση και το μέγεθος των κτιρίων στις περιοχές ως Δήμων Νέου Ψυχικού και Κηφισιάς (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-11-1990: Καθορισμός του απαιτουμένου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ανάλογα με την χρήση και το μέγεθος των κτιρίων στις περιοχές ως Δήμων Νέου Ψυχικού και Κηφισιάς (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 691/Δ/1990), 11-12-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφοι 2 και 5), 2 (παράγραφος 1), 3 (παράγραφος 1) και 5 του νόμου 960/1979 περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 194/Α/1979), όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 1221/1981 (ΦΕΚ 292/Α/1981) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 6 (παράγραφοι 1, 4 και 5) του τελευταίου τούτου νόμου.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παράγραφος 1 εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 (παράγραφος 12 εδάφιο πρώτο) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 

5. Την 44/1990 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέου Ψυχικού.

 

6. Την 325/1990 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

7. Την 556/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-11-1990

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του από 10-04-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 164/Δ/1991).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.