Προεδρικό διάταγμα 22/9/88c - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς I, II και III ως εξής:

 

Α. Τομείς I και II

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση των διαστάσεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α. τα οποία έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος ελάχιστο πρόσωπο 10 m και ελάχιστο εμβαδόν 200 m2

 

β. προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983, εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 7 m και ελάχιστο εμβαδόν 120 m2

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 μ" και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

5. Κατ εξαίρεση της προηγούμενης παραγρ. ορίζεται συντελεστής δόμησης 1, 2 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2 Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

6. α. Για τον τομέα I ορίζεται μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

β. Για τον τομέα II ορίζεται μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

Β. Επιπλέον για τον τομέα I.

 

1. α. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 15 μέτρα με την επιφύλαξη των παραγράφων 2)α και 2)β.

 

β. Η πρόσοψη του κτιρίου διαμορφώνεται υποχρεωτικά καθ όλο το μήκος της οικοδομικής γραμμής με φέροντα στοιχεία μέχρι ύψους 12 m.

 

γ. Εάν ο συντελεστής δόμησης δεν επαρκεί για τα ανωτέρω, μειώνεται υποχρεωτικά κατ' αντιστοιχία το ποσοστό κάλυψης.

 

δ. Μετά την εξάντληση του ύψους των 12 m στην πρόσοψη του κτιρίου, εάν τυχόν δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης, μπορεί να πραγματοποιηθεί όροφος σε ελάχιστη εσοχή από την πρόσοψη 2.5 m και σε ελεύθερη διάταξη εντός του ως άνω καθοριζομένου μεγίστου ύψους.

 

2. α. Στα οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται μεταξύ των οδών Παλαμά - Καραϊσκάκη - Απόλλωνα - Νικοδήμου και φαίνονται στα διαγράμματα με σταυρωτή διαγράμμιση το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος καθορίζεται σε 10 m.

 

β. Στα οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται μεταξύ των οδών Παλαμά - Αγίου Νεκταρίου και κοινοχρήστων χώρων το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων καθορίζεται σε 7.3 m.

 

γ. Στα οικοδομικά τετράγωνα των παραπάνω εδαφίων α και β απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

Πάνω από το ανώτερο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης με μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση μέχρι 25%.

 

3. Απαγορεύονται ανοικτοί εξώστες για τους πάνω από το ισόγειο ορόφους.

 

4. Επιτρέπεται η διαμόρφωση ημιυπαίθριων χώρων πάνω από τα 5.2 m.

 

5. Στο ισόγειο επιτρέπεται η κατασκευή μεσοπατώματος με υποχρεωτικό ελεύθερο ύψος από το δάπεδο του ισογείου 2,40 m. Το απομένον ελεύθερο ύψος του ισογείου ορίζεται επίσης σε 2.4 m. Το μεσοπάτωμα μπορεί να επεκτείνεται στη στοά καθώς και σε πρόβολο (εξώστη) πλάτους μέχρι 2 m από την οικοδομική γραμμή. Ο εξώστης έχει πλήρες στηθαίο συνολικού ύψους 1.3 m με αφετηρία τη στάθμη 2.4 m από το δάπεδο του ισογείου.

 

6. Κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) μπορεί να επιτρέπεται για λειτουργικούς λόγους σύνδεση του εξώστη με την περιβάλλουσα πλατεία με κλίμακα και με διάσταση στηθαίου όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

Γ. Επιπλέον για τον τομέα II:

 

1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 8 m.

 

2. α. Στα οικοδομικά τετράγωνα που φαίνονται με μαύρη διαγράμμιση στα ίδια διαγράμματα το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7.3 m.

 

β. Στα παραπάνω οικοδομικά τετράγωνα απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

γ. Πάνω από το ανώτατο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης με μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση μέχρι 25%.

 

Δ. Τομέας III

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

2. Συντελεστής δόμησης 0.8.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.