Προεδρικό διάταγμα 224/98

ΠΔ 224/1998: Υγειονομικά και λοιπά μέτρα για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της σαλμονέλωσης των πουλερικών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 224/1998: Υγειονομικά και λοιπά μέτρα για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της σαλμονέλωσης των πουλερικών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 175/Α/1998), 24-07-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 248/1914 περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 110/Α/1914), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο μόνο του αναγκαστικού νόμου της [Ν] 23-01-1936 περί συμπληρώσεως του νόμου [Ν] 248/1914 περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 47/Α/1914).

 

2. Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Την αριθμό 358731/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Γεωργίας Δημήτριο Σωτηρλή και Βασίλειο Γερανίδη (ΦΕΚ 939/Β/1996).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

 

5.Την αριθμό 83/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων πολλαπλασιασμού, επιλογής και εκκολαπτηρίων

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Κτηνιατρικοί υγειονομικοί έλεγχοι επιχειρήσεων πολλαπλασιασμού, επιλογής, εκτροφής και εκκολαπτηρίων

Άρθρο 7: Αποτελέσματα και ληπτέα μέτρα κατά τους υγειονομικούς ελέγχους των επιχειρήσεων

Άρθρο 8: Διακριτικός (νομαρχιακός) αριθμός και κτηνιατρικοί υγειονομικοί όροι χορήγησής του σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων

Άρθρο 9: Κτηνιατρικοί υγειονομικοί έλεγχοι εκμεταλλεύσεων εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων

Άρθρο 10: Μεταφορά πουλερικών και αυγών επώασης

Άρθρο 11: Εμβολιασμοί κατά της σαλμονέλωσης

Άρθρο 12

Άρθρο 13: Κυρώσεις

Άρθρο 14: Καταργούμενες διατάξεις

 

Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-07-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.