Προεδρικό διάταγμα 222/97

ΠΔ 222/1997: Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Αιμοδοσίας και Σταθμών Αιμοδοσίας Α' και Β' τάξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 222/1997: Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Αιμοδοσίας και Σταθμών Αιμοδοσίας Α' και Β' τάξης, (ΦΕΚ 169/Α/1997), 29-08-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 3 και 11 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1820/1988 Αιμοδοσία (ΦΕΚ 261/Α/1988).

 

2. Την αριθμό εν οίκοθεν ΔΥ3Α/878/404-10-1996 άρθρο 2 (ΦΕΚ 924/Β/1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας.

 

3.Την αριθμό 1107147/1239/006Α/04-10-1996 (ΦΕΚ 922/Β/1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

 

4. Την αριθμό ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566/10-10-1996 (ΦΕΚ 932/Β/1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

5. Τα υπ' αριθμούς 11/15-03-1991, 13/16-04-1991, 22/04-12-1991, 26/24-03-1992, 39/19-02-1993, 47/02-09-1993, 59/16-09-1994 και 66/14-07-1995 πρακτικά της Επιτροπής Αιμοδοσίας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 

6. Την γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, όπως διατυπώνεται στις υπ' αριθμούς 12/87η ολομέλεια 05-09-1991, 27/93η ολομέλεια /13-05-1992, 16/103η ολομέλεια 19-11-1993, 8/119η ολομέλεια 21-12-1995 και 9/120η ολομέλεια 25-01-1996 και την υπ' αριθμό 3099/20-10-1992 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής αυτού.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), με τις οποίες προσετέθη στο νόμο 1558/1985 νέο άρθρο 29Α, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) και το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, το ύψος της οποίας θα ανέλθει εφάπαξ συνολικά για όλες τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας (90 Υπηρεσίες Αιμοδοσίας σε ύλη τη χώρα) στα 300.000.000 δραχμές περίπου, για επέκταση και αναμόρφωση των χώρων των λειτουργουσών Υπηρεσία Αιμοδοσίας που δεν διαθέτουν τους Χώρους που ορίζει το παρόν προεδρικό διάταγμα και οι οποίοι θα πρέπει να παραχωρηθούν στις Αιμοδοσίες από ήδη υπάρχοντες χώρους των Νοσοκομείων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας.

 

Για το έτος 1997 θα προκληθεί δαπάνη περίπου 100.000.000 δραχμές., η οποία θα καλυφθεί από το Φ.210 Κωδικός Αριθμός Εσόδων 1213 του Υπουργείου μας.

 

Η υπόλοιπη δαπάνη θα επιμερισθεί στα επόμενα 2 έτη 1998 και 1999 και θα καλυφθεί από πιστώσεις που θα προβλεφθούν στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για επιχορήγηση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων για το σκοπό αυτό.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995).

 

9. Την αριθμό 266/12-06-1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Καταργούμενες διατάξεις

 

Τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος αναθέτουμε στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

 

Αθήνα, 26-08-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.