Προεδρικό διάταγμα 19/4/95

ΠΔ 19-04-1995: Τροποποίηση της ζώνης οικιστικού ελέγχου στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Καβάλας (νομού Καβάλας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-04-1995: Τροποποίηση της ζώνης οικιστικού ελέγχου στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Καβάλας (νομού Καβάλας), (ΦΕΚ 326/Δ/1995), 15-05-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 (παράγραφος 1) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

3. Το 9141/12-08-1994 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας - Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομαρχίας Καβάλας προς τον Δήμο Καβάλας κ.λ.π.

 

4. Το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας δεν γνωμοδότησε.

 

5. Το Π.ΚΒΛ/Φ.203/51376/22-08-1994 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

 

6. Το 1808/12-09-1994 έγγραφο Νομαρχίας Καβάλας (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

7. Το Γ/8512/12-09-1994 Νομαρχίας Καβάλας (Διεύθυνση Γεωργίας).

 

8. Το 7245/27-09-1994 Διεύθυνση Τουρισμού Μακεδονίας - Θράκης.

 

9. Το 3125/22-08-1994 έγγραφο Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Έργων της 5ης Περιφερειακής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων.

 

10. Τις 1/387/1994 και 14/424/1994 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Νομού Καβάλας.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

12. Τις 85/1995 και 194/1995 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 19-04-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.