Προεδρικό διάταγμα 18/2/97

ΠΔ 18-02-1997: Τροποποίηση του από 25-04-1989 προεδρικού διατάγματος Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των περιοχών Μπαλάνα Κοινότητας Γέρακα, Φούρεζι Κοινότητας Γλυκών Νερών (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 259/Δ/1989) και τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην ίδια Κοινότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-02-1997: Τροποποίηση του από 25-04-1989 προεδρικού διατάγματος Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των περιοχών Μπαλάνα Κοινότητας Γέρακα, Φούρεζι Κοινότητας Γλυκών Νερών (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 259/Δ/1989) και τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην ίδια Κοινότητα, (ΦΕΚ 158/Δ/1997), 06-03-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 99 (παράγραφος 3) του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 2052/1992 Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 16 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 (παράγραφος 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφος 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

6. Την 8088/4560/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υφυπουργού Γεωργίας Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Κοινότητας Γλυκών Νερών (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 860/Α/1988) όπως αναδημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 1189/Α/1995) και τροποποιήθηκε με την 2426/345/1992 απόφαση Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας Τροποποίηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της κοινότητας Γλυκών Νερών (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 133/Δ/1992), όπως διορθώθηκε στο (ΦΕΚ 518/Δ/1992).

 

7. Την 79/1995 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Γλυκών Νερών.

 

8. Την 193/1996 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

10. Την 494/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-02-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.