Προεδρικό διάταγμα 17/4/97b

ΠΔ 17-04-1997: Τροποποίηση του από 11-06-1980 προεδρικού διατάγματος Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των οικισμών της περιοχής Πηλίου και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως εις αυτούς και εις την περιοχή των διοικητικών ορίων των Δήμων ή Κοινοτήτων εντός των οποίων ανήκουν αυτοί (ΦΕΚ 374/Δ/1980)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 17-04-1997: Τροποποίηση του από 11-06-1980 προεδρικού διατάγματος Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των οικισμών της περιοχής Πηλίου και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως εις αυτούς και εις την περιοχή των διοικητικών ορίων των Δήμων ή Κοινοτήτων εντός των οποίων ανήκουν αυτοί (ΦΕΚ 374/Δ/1980), (ΦΕΚ 383/Δ/1997), 16-05-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 (παράγραφος 2) και 11 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 (παράγραφος 1) του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

4. Την υπ' αριθμόν Δ17Α/03/99/Φ.2.2.1/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Βερελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο (ΦΕΚ 1006/Β/1996).

 

5. Το 73379/4747/15-06-1993 έγγραφο του τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς τους αρμόδιους φορείς.

 

6. Την 144/1993 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωλκού.

 

7. Την 38/1993 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξορυχτίου.

 

8. Την 63/1993 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Τσαγκαράδας.

 

9. Την 27/1993 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Γλαφυρών.

 

10. Την 86/1996 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Λαυρεντίου.

 

11. Την 45/1993 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αφετών.

 

12. Την 110/1993 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργαλαστής.

 

13. Το 2757/26-11-1993 έγγραφο της Κοινότητας Ζαγοράς.

 

14. Το γεγονός ότι για τους λοιπούς φορείς πέρασε άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 4 (παράγραφος 1) του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

15. Το 115/15-02-1996 έγγραφο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων νομού Μαγνησίας.

 

16. Τις από 28-05-1993, 14-03-1995 και 21-02-1996 εισηγήσεις - αιτιολογικές εκθέσεις του τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

17. Τις 294/1993, 63/1995 και 129/1996 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

18. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

19. Την 301/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-04-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.