Προεδρικό διάταγμα 17/2/86d - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ που φαίνονται στα ίδια διαγράμματα, ως ακολούθως:

 

Α. Τομέας Α.

 

1. Οικοδομικό σύστημα: των πτερύγων.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο βάθος: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο βάθος: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφανείας τους.

 

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο ύψος 7,50 m.

 

6. Επιτρέπεται η κατασκευή σε εσοχή τρίτου ορόφου χωρίς υπέρβαση του συντελεστή δόμησης και χωρίς κανένα σημείο του κτιρίου να ξεπερνάει τα 11 m από το φυσικό έδαφος, μόνο στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται λόγω κλίσης του εδάφους και κατά την κρίση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.

 

7. Επιτρέπεται πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου η κατασκευή στηθαίου μεγίστου ύψους 1,10 m απόληξη του κλιμακοστασίου μεγίστου ύψους 2,50 m και στέγης μεγίστου ύψους 2,10 m.

 

Β. Τομέας Β.

 

1. Οικοδομικό σύστημα: των πτερύγων.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο βάθος: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο βάθος: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 50% της επιφανείας τους.

 

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2, με μέγιστο ύψος των κτιρίων 7,50 m.

 

6. Επιτρέπεται η κατασκευή σε εσοχή τρίτου ορόφου χωρίς υπέρβαση του συντελεστή δόμησης και χωρίς κανένα σημείο του κτιρίου να ξεπερνάει τα 11 m από το φυσικό έδαφος, μόνο στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται λόγω κλίσης του εδάφους και κατά την κρίση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.

 

7. Επιτρέπεται πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου η κατασκευή στηθαίου μεγίστου ύψους 1,10 m, απόληξης κλιμακοστασίου μεγίστου ύψους 2,50 m και στέγης μεγίστου ύψους 2,10 m.

 

Γ. Τομέας Γ.

 

1. Οικοδομικό σύστημα: των πτερύγων.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο βάθος: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο βάθος: 12 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 50% της επιφανείας τους.

 

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2, με μέγιστο ύψος των κτιρίων 7,50 m.

 

6. Επιτρέπεται η κατασκευή σε εσοχή τρίτου ορόφου χωρίς υπέρβαση του συντελεστή δόμησης και χωρίς κανένα σημείο του κτιρίου να ξεπερνάει τα 11 m από το φυσικό έδαφος, μόνο στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται λόγω κλίσης του εδάφους και κατά την κρίση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.

 

7. Επιτρέπεται πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου η κατασκευή στηθαίου μεγίστου ύψους 1,10 m, απόληξης κλιμακοστασίου μεγίστου ύψους 2,50 m και στέγης μεγίστου ύψους 2,10 m.

 

Δ. Τομέας Δ που υπάγεται στην περιοχή της οποίας αναθεωρείται το σχέδιο.

 

1. Οικοδομικό σύστημα: το συνεχές.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο βάθος: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που στις 28-08-1970 ημερομηνία δημοσίευσης του από [ΠΔ] 01-08-1970 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 187/Δ/1970) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 6 m.
Ελάχιστο βάθος: 7,50 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 110 m2.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφανείας τους.

 

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων 3 με μέγιστο ύψος των κτιρίων 10,50 m.

 

6. Επιτρέπεται πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου η κατασκευή στηθαίου μεγίστου ύψους 1,10 m και απόληξης κλιμακοστασίου μεγίστου ύψους 2,50 m. Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το κατά το ανωτέρω μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά 2,10 m.

 

Ε. Τομέας Ε.

 

1. Οικοδομικό σύστημα: το συνεχές.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο βάθος: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο βάθος: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2, με μέγιστο ύψος των κτιρίων 8,60 m.

 

Επιτρέπεται η κατασκευή σε εσοχή τρίτου ορόφου, χωρίς υπέρβαση του συντελεστή δόμησης και χωρίς κανένα σημείο του κτιρίου να ξεπερνάει τα 11 m από το φυσικό έδαφος, μόνο στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται λόγω κλίσης του εδάφους και κατά την κρίση της πολεοδομικής αρχής.

 

6. Μέγιστο ελεύθερο ύψος του ισογείου καθορίζονται τα 5 m.

 

7. Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου επιτρέπεται μόνο η κατασκευή στηθαίου με μέγιστο ύψος 1,10 m και απόληξης κλιμακοστασίου με μέγιστο ύψος 2,50 m. Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το κατά τα ανωτέρω μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά 2,10 m.

 

Ζ. Τομέας Ζ που υπάγεται στην περιοχή της οποίας αναθεωρείται το σχέδιο.

 

1. Οικοδομικό σύστημα: το συνεχές.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο βάθος: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που στις 28-08-1970 ημερομηνία δημοσίευσης του από [ΠΔ] 01-08-1970 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 187/Δ/1970) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 6 m.
Ελάχιστο βάθος: 7,50 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 110 m2.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων 3 με μέγιστο ύψος των κτιρίων 11,90 m.

 

6. Μέγιστο ελεύθερο ύψος ισογείου καθορίζονται τα 5 m.

 

7. Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου επιτρέπεται μόνο η κατασκευή στηθαίου με μέγιστο ύψος 1,10 m απόληξης κλιμακοστασίου με μέγιστο ύψος 2,50 m. Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το κατά τα ανωτέρω μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά 2,10 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.