Προεδρικό διάταγμα 17/2/86 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικισμών που χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακοί με το άρθρο 1 του παρόντος καθώς και του οικισμού Παντελεήμονα που χαρακτηρίστηκε ως παραδοσιακός, με το άρθρο 1 του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 594/Δ/1978) καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο βάθος: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2 με την προϋπόθεση ότι έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο.

 

2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου θεωρείται ως άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα κάθε ενιαία και συνεχόμενη οικοπεδική έκταση, όπως αυτή υφίσταται κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος.

 

3. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σε 40% της επιφανείας τους.

 

4. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2.

 

5. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,50 m μετρούμενο από τη γύρω φυσική ή τεχνική στάθμη εδάφους. Λόγω μεγάλης κλίσης εδάφους επιτρέπεται η μία μόνο πλευρά του κτιρίου να έχει ύψος 8,50 m από το φυσικό ή τεχνητό έδαφος. Το ύψος της στέγης δεν συμπεριλαμβάνεται στο οριζόμενο παραπάνω μέγιστο ύψος του κτιρίου.

 

6. Η τοποθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο γίνεται με τα παραπάνω κριτήρια:

 

α) Να μην βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού.

β) Να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινοχρήστων χώρων.

γ) Να προστατεύεται κατά το δυνατόν η θέα των ομόρων οικοπέδων.

δ) Να μην διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.

 

Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου εγκρίνει τη θέση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο και μπορεί να επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς και ως προς το ύψος και τη μορφή του όγκου των κτιρίων.

 

7. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών σε πρόβολο ή σε εσοχή εντός του κτιρίου, οι οποίοι καλύπτονται πάντα με στέγη, σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα, καθώς και η κατασκευή παραδοσιακών κλειστών εξωστών (σαχνισιά).

 

Η στέγη του ανοικτού εξώστη αποτελεί, φυσική συνέχεια της στέγης του κτιρίου και στηρίζεται πάνω σε κάθετους ξύλινους στυλοβάτες.

 

Σε εξώστες μήκους μικρότερου από 2,50 m η στέγη των μπορεί να είναι δίρριχτη συμμετρική με μορφή αετώματος.

 

Οι ανοικτοί εξώστες κατασκευάζονται από ξύλα και μπορούν να στηρίζονται σε ξύλινα υποστηλώματα ή σε ξύλινα φουρούσια σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής. Επίσης από ξύλο κατασκευάζονται και τα φέροντα στοιχεία της στέγης των ανοικτών εξωστών όπως και τα κιγκλιδώματα που τους περιβάλλουν. Δεν επιτρέπονται γωνιακοί εξώστες.

 

Οι εξώστες μπορούν να καταλαμβάνουν όλο το μήκος μιας μόνο όψης του κτιρίου και μετά από την έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Στους οικισμούς Παλαιά Σκοτίνα και Παλαιοί Πόροι (Πούρλια) καθώς και στον οικισμό Παντελεήμονα το μήκος των κλειστών εξωστών ενός κτιρίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 1/6 του συνολικού μήκους των όψεών του. Επίσης το μήκος των ανοικτών και κλειστών εξωστών συνολικά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα 2/5 του συνολικού μήκους των όψεων.

 

Στον οικισμό Σκοτεινά (Μόρνα), το μήκος των κλειστών εξωστών ενός κτιρίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 1/10 του συνολικού μήκους των όψεών του. Το μήκος των ανοικτών και κλειστών εξωστών συνολικά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 1/5 του συνολικού μήκους των όψεών του. Ο λόγος πλάτους ως προς το μήκος εξώστη πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος με το λόγο 2/3.

 

Το πλάτος ανοικτού εξώστη δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 0,80 m και μεγαλύτερο από 1,60 m, ενώ το πλάτος κλειστού εξώστη δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 0,80 m. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά την κρίση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου το πλάτος του ανοικτού εξώστη δύναται να αυξηθεί αλλά πρέπει να είναι πάντα μικρότερο από 2 m.

 

Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί κατά την κρίση της να επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς ως προς την θέση και το μέγεθος των εξωστών σε κάθε κτίριο ξεχωριστά για λόγους προσαρμογής και προστασίας του κτισμένου και φυσικού χώρου που το περιβάλλει.

 

8. Τα κτίρια επικαλύπτονται με τετράρριχτες στέγες από σχιστόπλακες είτε από κεραμίδια βυζαντινού ή γαλλικού τύπου. Η κλίση της κεραμοσκεπούς στέγης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,40 m. Η στέγη δεν μπορεί να προεξέχει από τους τοίχους περισσότερο από 0,60 m εκτός εάν καλύπτει εξώστες ή εισόδους.

 

Η κατασκευή της στέγης είναι υποχρεωτική. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών που ακολουθούν αυτές του φέροντα οργανισμού και της πλήρωσης των τοίχων του κτιρίου πριν από την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής της στέγης.

 

9. Τα ανοίγματα των όψεων (θύρες - παράθυρα) επιβάλλεται να ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα τόσο όσο αφορά τη θέση όσο και σε ότι αφορά τη μορφή και τις συνηθισμένες αναλογίες και διαστάσεις.

 

Τα κουφώματα επιβάλλεται να είναι ξύλινα, ταμπλαδωτά, καρφωτά, ή περσιδωτά (γερμανικού τύπου). Τα υαλοστάσια να χωρίζονται σε ορθογώνια πλαίσια με τη βοήθεια υποδιαιρέσεων (καϊσιών) κατά τα παραδοσιακά πρότυπα. Επιτρέπεται η κατασκευή σιδερένιων κουφωμάτων (από στραντζαριστή λαμαρίνα) των μη εμφανών, όψεων του κτιρίου. Απαγορεύονται οι αλουμινοκατασκευές κάθε είδους.

 

Ειδικά για καταστήματα επιτρέπεται η κατασκευή σιδερένιων κουφωμάτων (από στραντζαριστή λαμαρίνα). Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η κατασκευή μεγάλων ανοιγμάτων. Όλα τα εξωτερικά κουφώματα κάθε κτιρίου επιβάλλεται να έχουν ενιαίο χρωματισμό. Οι χρωματισμοί των κουφωμάτων πρέπει να γίνονται σε μονόχρωμους τόνους των παραδοσιακών χρωμάτων ή του φυσικού χρώματος του ξύλου, αποκλειομένων των αντιστοίχων πλαστικών.

 

10. Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων πρέπει να κατασκευάζονται από οποιοδήποτε οικοδομικό υλικό και επιχρίζονται με ασβεστοκονίαμα. Όταν η τοιχοποιία είναι λίθινη μπορεί να μείνει ανεπίχριστη.

 

Οι χρωματισμοί των εξωτερικών όψεων των κτιρίων επιτρέπονται να είναι εκτός του λευκού και σε αποχρώσεις όπως υποκίτρινο, ώχρα, κλπ. καθώς και έντονα παραδοσιακά χρώματα, όπως λουλακί, κατά την κρίση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Οι χρωματισμοί πρέπει να γίνονται με υδρόχρωμα.

 

11. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση φωτεινών επιγραφών ή διαφημίσεων. Επιτρέπεται η ανάρτηση απλών επιγραφών μετά από έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η οποία εγκρίνει και τη θέση, τις διαστάσεις και τη μορφή αυτών.

 

Οι επιγραφές πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η ύπαρξη μαζί με την ελληνόγλωσση επιγραφή και ξενόγλωσσων (που μεταφράζουν την ελληνική) με τον όρο ότι τα ξενόγλωσσα στοιχεία δεν θα υπερβαίνουν σε μέγεθος τα ελληνικά.

 

Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση επιγραφών σε στέγες και σε εξώστες κτιρίων.

 

12. Για κάθε εργασία που αφορά διαμόρφωση, τροποποίηση, ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, τοίχων αντιστήριξης κ.λ.π.) απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Κάθε έργο υποδομής των οργανισμών κοινής ωφέλειας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος κ.λ.π.) επιβάλλεται να είναι υπόγειο. Η τοποθέτηση των μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος, όπως και κάθε άλλου στοιχείου των παροχών των οργανισμών κοινής ωφέλειας επιβάλλεται να γίνεται σε θέση από την οποία να μην προβάλλονται, στους κοινόχρηστος χώρους.

 

13. Για τη διαμόρφωση ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου, επιτρέπονται μόνον οι απολύτως αναγκαίες εκσκαφές. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωση του οικοπέδου με αναλημματικούς τοίχους μεγίστου ύψους 1,20 m από το φυσικό έδαφος. Παρέκκλιση από το παραπάνω μέγιστο ύψος επιτρέπεται μόνο με έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και σε περιπτώσεις όπου τούτο επιβάλλεται απολύτως για λόγους τεχνικούς και αισθητικούς και με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή μπορεί να ενταχθεί αισθητικά στο περιβάλλον.

 

Απαγορεύεται κάθε είδους περίφραξη του οικοπέδου πλην του κτιστού μαντρότοιχου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τα 0,80 m. Κατ' εξαίρεση και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται υψομετρική διαφορά στο όριο του οικοπέδου επιτρέπεται περίφραξη με ξύλινο κιγκλίδωμα. Υπέρβαση του μέγιστου ύψους της περίφραξης των ογδόντα εκατοστών του μέτρου (0,80)μ. επιτρέπεται μετά την έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο όταν τούτο επιβάλλεται για τεχνικούς και αισθητικούς λόγους.

 

14. Για κάθε εργασία που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται και έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Ο φάκελλος της υπό έκδοση αδείας πρέπει να περιέχει και έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 9 x 12 τουλάχιστον και θεωρημένες από την αρμόδια κοινοτική ή δημοτική αρχή:

 

α) του οικοπέδου από δύο τουλάχιστον διαφορετικές θέσεις, εκ των οποίων η μία να έχει ληφθεί από τον κοινόχρηστο χώρο.

β) Γενική άποψη του οικισμού όπου σημειώνεται η θέση του οικοπέδου.

γ) Φωτογραφίες των κτισμάτων που βρίσκονται στα όμορα οικόπεδα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.