Προεδρικό διάταγμα 17/12/85 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

1. Οικοδομικό σύστημα: πανταχόθεν ελεύθερο.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο βάθος: 25 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2

 

3. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον: α) κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 7 m.
Ελάχιστο βάθος: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

β) δημιουργούνται μετά την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 με όποιες διαστάσεις έχουν:

 

4. Μέγιστο ποσοστό 40% τοις εκατό της επιφάνειας των οικοπέδων.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1.4 για τα οικόπεδα που υπήρχαν στις 10-03-1982 και έχουν εμβαδόν μικρότερο των 150 m2 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη εφόσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Στα οικόπεδα αυτά επιτρέπεται η δόμηση με υπέρβαση του ποσοστού κάλυψης ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου η οποία λαμβάνει υπόψη σε κάθε περίπτωση τα ειδικά πολεοδομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

 

7. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 3 με μέγιστο ύψος των κτιρίων 10.5 m.

 

8. Πάνω από το μέγιστο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με μέγιστη κλίση 30%

 

9. Όριο ιδιοκτησίας σε επαφή με προκήπιο παρακείμενης ιδιοκτησίας νοείται σαν πλάγιο η οπίσθιο όριο.

 

10. Δεν μετρά στο συντελεστή δόμησης:

 

α) Στοά που αφήνεται προαιρετικά παρόδια ή εσωτερική για τη σύνδεση ακάλυπτων τμημάτων του οικοπέδου μεταξύ τους ή με τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού.

 

β) Επιφάνεια μέχρι 30 m2 στο ισόγειο οικοδομής, εφόσον ολόκληρος ο ισόγειος χώρος κατασκευάζεται ελεύθερος επάνω σε υποστηλώματα και είναι κατάλληλος για στάθμευση αυτοκινήτων.

 

11. Είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με την πράξη εφαρμογής δουλεία διόδου (π.χ. σε περίπτωση τυφλού οικοπέδου κ.λ.π.)

 

12. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 (ΦΕΚ 363/Α/1973) όπως ισχύει.

 

Β. Χώρος πνευματικού κέντρου.

 

1. Οικοδομικό σύστημα: πανταχόθεν ελεύθερο

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφάνειας του χώρου.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 1.2

 

4. Μέγιστος αριθμός ορόφων του κτιρίου 3 με μέγιστο ύψος 16 m.

 

Γ. Χώρος εκκλησίας.

 

1. Οικοδομικό σύστημα: πανταχόθεν ελεύθερο

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 15 % της επιφάνειας του χώρου.

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 17 m.

 

Δ. Χώρος αθλητικού κέντρου.

 

1. Οικοδομικό σύστημα: πανταχόθεν ελεύθερο.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφάνειας του χώρου.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

4. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων του κτιρίου 3 με μέγιστο ύψος 11 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.