Προεδρικό διάταγμα 175/97

ΠΔ 175/1997: Τροποποίηση προεδρικού διατάγματος 70Α/1988 Προστασία των Εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο κατά την Εργασία (ΦΕΚ 31/Α/1988) σε συμμόρφωση με την οδηγία 1991/382/ΕΟΚ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 175/1997: Τροποποίηση προεδρικού διατάγματος 70Α/1988 Προστασία των Εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο κατά την Εργασία (ΦΕΚ 31/Α/1988) σε συμμόρφωση με την οδηγία 1991/382/ΕΟΚ, (ΦΕΚ 150/Α/1997), 15-07-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) και 3 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1984) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984) και με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990) και

 

β. της παραγράφου 2 του άρθρου δεύτερου του νόμου 2077/1992 Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη (ΦΕΚ 136/Α/1992).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 3) και 36 του νόμου 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των Εργαζομένων (ΦΕΚ 177/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α/1989) Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 2224/1994 Ρύθμιση θεμάτων Εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των Εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 

5. Την υπ' αριθμόν ΔΙΔΚ/Φ4.4.1/21566 Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 932/Β/1996).

 

6. Την υπ' αριθμόν 10/1995 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λ.π. (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

8. Ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δεδομένου ότι οι δαπάνες εντάσσονται στα πλαίσια των ήδη εγκεκριμένων προϋπολογισμών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1836/1989, ο οποίος έχει επεκταθεί και στο Δημόσιο.

 

9. Την υπ' αριθμόν 107/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποίηση προεδρικού διατάγματος 70Α/1988

 

Άρθρο 2: Τροποποίηση προεδρικού διατάγματος 70Α/1988

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 02-07-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος 212/2006 (ΦΕΚ 212/Α/2006).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.