Προεδρικό διάταγμα 171/87 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Επίβλεψη Έργων - Επιστασία Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Νομάρχης, με εισήγηση του Προϊστάμενου της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων σε περίπτωση αδυναμίας επίβλεψης του έργου από τις υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων, μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την επίβλεψη σε τεχνικό υπάλληλο οιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού άλλης Τεχνικής Υπηρεσίας των φορέων του δημοσίου τομέα που εδρεύουν στο νομό.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλος τεχνικός υπάλληλος στο Νομό ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να αναθέσει την επίβλεψη σε διπλωματούχο μηχανικό κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οιουδήποτε βαθμού της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ή άλλου Νομού.

 

2. Για την εφαρμογή των περιπτώσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 1418/1984 απαιτείται απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών.

 

3. Όταν παρίσταται ανάγκη η επιτόπου επιστασία των έργων γίνεται από τεχνικό υπάλληλο οιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή από ιδιώτη ο οποίος διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ή εμπειρία για το έργο που προσλαμβάνεται.

 

Η πρόσληψη του ανωτέρω ιδιώτη γίνεται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας με ημερομίσθιο, έπειτα από πρόταση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, και σε βάρος της πίστωσης έργου. Ο ιδιώτης που προσλαμβάνεται κατ' αυτόν τον τρόπο απολύεται σύμφωνα με την ίδια όπως ανωτέρω διαδικασία πρόσληψης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, εάν κριθεί ακατάλληλος ή όχι απαραίτητος, οπωσδήποτε δε όταν περαιωθεί το έργο.

 

4. Η επίβλεψη έργων από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων της Νομαρχίας δεν επιτρέπεται.

 

5. Η επίβλεψη έργων Δήμων και Κοινοτήτων από το Προϊστάμενο της Τεχνικής τους υπηρεσίας επιτρέπεται. Στην περίπτωση αυτή ο Προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας ασκεί μόνον τις αρμοδιότητες του επιβλέποντα που προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου 1418/1984, του προεδρικού διατάγματος 609/1985 και του παρόντος, ενώ τις αρμοδιότητες της διευθύνουσας υπηρεσίας ασκεί η Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων της Νομαρχίας.

 

6. Η επίβλεψη έργων των Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων, λοιπών Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής τους υπηρεσίας επιτρέπεται. Στην περίπτωση αυτή ο Προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας ασκεί μόνον τις αρμοδιότητες του επιβλέποντα που προβλέπουν οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, ενώ τις αρμοδιότητες της διευθύνουσας υπηρεσίας ασκεί η τεχνική υπηρεσία Δήμου ή Κοινότητας μέλους τους που ορίζεται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων της Νομαρχίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.