Προεδρικό διάταγμα 16/96

ΠΔ 16/1996: Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 1989/654/ΕΟΚ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16/1996: Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 1989/654/ΕΟΚ, (ΦΕΚ 10/Α/1996), 18-01-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) και 3 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984) και με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και τις διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990) και

 

β. της παραγράφου 2 του άρθρου δεύτερου του νόμου 2077/1992 Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη (ΦΕΚ 136/Α/1992).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 3) και 36 του νόμου 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (ΦΕΚ 177/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α/1989) Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις.

 

4. Τις διατάξεις του όρθρου 26 του νόμου 2224/1994 Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α/1994)

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

6. Την αριθμό 150/1995 απόφαση του πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Χαράλαμπο Καστανίδη (ΦΕΚ 860/Β/1995).

 

7. Την αριθμό Δ15/Φ19/19143/1995 κοινή απόφαση [Α] του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Κωνσταντίνο Βρεττό (ΦΕΚ 821/Β/1995)

 

8. Την αριθμό 91130/1968/1994 κοινή απόφαση [Α] του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ελισάβετ Παπαζώη (ΦΕΚ 878/Β/1994).

 

9. Την αριθμό 6/19-04-1995 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λ.π. (ΦΕΚ 154/Α/1985).

 

11. Ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δεδομένου ότι οι δαπάνες εντάσσονται στα πλαίσια των ήδη εγκεκριμένων προϋπολογισμών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1836/1989, ο οποίος έχει επεκταθεί και στο Δημόσιο.

 

12. Τις αριθμούς 538/1995, 5/1996 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των Υφυπουργών Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός - Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Υποχρεώσεις των εργοδοτών

 

Άρθρο 3: Χώροι εργασίας που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά

Άρθρο 4: Χώροι εργασίας που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί

Άρθρο 5: Μεταβολές των χώρων εργασίας

Άρθρο 6: Βεβαίωση - Γνωστοποίηση

Άρθρο 7: Γενικές υποχρεώσεις

Άρθρο 8: Ενημέρωση των εργαζομένων

Άρθρο 9: Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων

 

Κεφάλαιο Γ: Διάφορες διατάξεις

 

Άρθρο 10: Προσάρτηση Παραρτημάτων

Άρθρο 11: Έλεγχος εφαρμογής

Άρθρο 12: Κυρώσεις

Άρθρο 13: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Ι: Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τους χώρους εργασίας που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά ή υφίστανται μεταβολές, επεκτάσεις ή / και μετατροπές μετά την 31-12-1994

Παράρτημα ΙΙ: Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τους χώρους εργασίας που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί πριν την 01-01-1995

 

Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-01-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.