Προεδρικό διάταγμα 15/9/89e - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς ΙΙ και ΙΙΙ όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

 

Α. Τομέας ΙΙ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 18 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) Τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο πρόσωπο 8 m, ελάχιστο εμβαδόν 100 m2 και

 

β) Τα οικόπεδα τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 8 m, ελάχιστο εμβαδόν 100 m2.

 

Β. Τομέας ΙΙΙ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 18 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο πρόσωπο 8 m, ελάχιστο εμβαδόν 180 m2 και

 

β) τα οικόπεδα τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 8 m, ελάχιστο εμβαδόν 180 m2.

 

Γ. Και για τους δύο τομείς ΙΙ και ΙΙΙ ορίζονται τα εξής:

 

1. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 70% της επιφανείας τους.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων Α1, Α2, Β1 και Β2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β) δεν δημιουργήθηκαν από την κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 10-10-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 689/Δ/1985).

 

4. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,5 m. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής ορίζεται σε 2 m και η κλίση της σε 30%.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.