Προεδρικό διάταγμα 14/3/86 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Ι και ΙΙ που φαίνονται στα ίδια διαγράμματα, ως εξής:

 

Α. Τομέας Ι.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία:

 

α) υφίστανται κατά την 10-03-1982 ημερομηνία που καθορίζεται με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

β) Δημιουργούνται μετά την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 και έχουν ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων της προηγούμενης παραγράφου 1 60% της επιφανείας τους και των οικοπέδων της παραγράφου 2 70%, εφόσον η καλυπτόμενη επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 180 m2.

 

4. Συντελεστής δόμησης 0,8.

 

5. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,50 m.

 

Β. Τομέας ΙΙ.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 16 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) υπήρχαν κατά την 10-03-1982 και έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

β) Δημιουργούνται μετά την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και προέρχονται από εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 και έχουν τα παρακάτω ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων της παραγράφου 1 60% της επιφάνειας αυτών και των οικοπέδων της παραγράφου 2 70%, εφόσον η καλυπτόμενη επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 240 m2.

 

4. Συντελεστής δόμησης 0,8.

 

5. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,50 m.

 

Γ. Επιπλέον και για τους δύο τομείς Ι και ΙΙ.

 

1. Ορίζεται κατά παρέκκλιση συντελεστής δόμησης 1,40 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα που υπήρχαν κατά την 10-03-1982 και έχουν εμβαδόν μικρότερο από 150 m2 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2.

 

2. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων που ανεγείρονται στους χώρους ειδικού προορισμού που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.