Προεδρικό διάταγμα 14/12 - Άρθρο 88b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος ως εξής:

 

I. Στους οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987). Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το στοιχείο Κ επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας ως ανωτέρω και επιβάλλεται στο ισόγειο των κτιρίων η δημιουργία καταστημάτων, χρήσεων αναψυχής, γραφείων και αναψυκτηρίων.

 

II. Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 2.5 m, 3 m, 4 m, 10 m και 12 m όπως ειδικότερα φαίνεται στα συνοδεύοντα το παρόν διάταγμα διαγράμματα. Στο πρόσωπο του Κοινοτικού καταστήματος, καθορίζεται προκήπιο πλάτους μεταβλητού από 3 m έως 10 m.

 

III. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Α,Β,Γ ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m. Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία:

 

α) κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2

 

β) κατά την 25-07-1979 ημερομηνία δημοσίευσης του από 19-07-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 401/Δ/1979) είχαν ελάχιστο πρόσωπο 8 m, ελάχιστο εμβαδόν 150 m2

 

γ) κατά την 02-07-1968 ημέρα δημοσίευσης του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1968) είχαν ελάχιστο πρόσωπο 6 m και ελάχιστο εμβαδόν 90 m2

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στον οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

 

α) Για τον τομέα Α': 70% της επιφάνειας τους.

 

β) Για τους τομείς Β' και Γ': 50% της επιφάνειας τους.

 

5. Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

α) Για τον τομέα Α': συντελεστής δόμησης 1.4.

 

β) Για τον τομέα Β': συντελεστής δόμησης 1.

 

γ) Για τον τομέα Γ': συντελεστής 0.8.

 

6. α) Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 4)β και 5)β, ορίζεται μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφάνειας των οικοπέδων και συντελεστής δόμησης 1.2 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 200 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 200 m2

 

β) Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 4)β και 5)γ, ορίζεται μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφάνειας τους και συντελεστής δόμησης 1.2 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 200 m2, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 160 m2

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 8.5. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος του κτιρίου προσαυξάνεται κατά 1.5 m.

 

8. Οι όροι δόμησης του νηπιαγωγείου, του κέντρου νεότητος και του Κοινοτικού Καταστήματος ορίζονται ως εξής:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 50% της επιφάνειας του χώρου.
Μέγιστος συντελεστής δόμησης 0.4.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.