Προεδρικό διάταγμα 12/9/89 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επίσης στον ίδιο δήμο μεταβιβάζεται και για την περιφέρειά του, η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων της Πολεοδομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος της 03-09-1983 Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών (ΦΕΚ 394/Δ/1983) και ειδικότερα:

 

α) Έκδοσης οικοδομικών αδειών σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 1577/1985.

 

β) Εφαρμογής της διαδικασίας χαρακτηρισμού και κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, επιβολής προστίμου, ειδικής εισφοράς και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του νόμου 1337/1983 και τις διατάξεις των 05-07-1983 προεδρικού διατάγματος Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφιση νέων αυθαιρέτων κατασκευών και ρύθμιση συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 291/Δ/1983) και των από 03-09-1983 Τρόπος και διαδικασία εκτίμησης της αξίας των αυθαιρέτων κατασκευών και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών και από 03-09-1983 προσδιορισμός της Ειδικής Εισφοράς Αυθαιρέτου και σχετικές διαδικασίες προεδρικών διαταγμάτων (ΦΕΚ 393/Δ/1983) όπως ισχύουν.

 

γ) Επιβολής των διοικητικών ποινών προστίμου που προβλέπονται από το άρθρο 60 του νόμου 947/1979 και ειδικότερα από την περίπτωση β της παραγράφου 1.

 

δ) Εφαρμογής της διαδικασίας διατήρησης ή κατεδάφισης κτισμάτων ή κατασκευών σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 7 και 8 του άρθρου 8 και της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση Πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.