Προεδρικό διάταγμα 12/6/97 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπων καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με στοιχεία Α:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα ίδια ως άνω διαγράμματα με στοιχείο Β:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

3. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

3. α Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα.

 

Α. Τα οικόπεδα τα οποία 07-07-1997 ημέρα δημοσίευσής του με από 12-06-1997 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 578/Δ/1997) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

Β. Τα οικόπεδα τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3)α προστέθηκε με την 9780/3460/98/1999 απόφαση (ΦΕΚ 102/Δ/1999).

 

4. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1, 2 και 3 απαιτείται όπως:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β) τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

5. Για ολόκληρη την παραπάνω περιοχή ισχύουν:

 

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας τους.

 

β) Συντελεστής δόμησης: 0,4.

 

γ) Μέγιστο αριθμός ορόφων των κτιρίων: 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 8,50 m.

 

δ) Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπεται η κατασκευή στέγης μεγίστου ύψους 1,50 m.

 

ε) Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

στ) Οι κοινόχρηστοι χώροι, δασικές εκτάσεις που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος διατηρούν αναλλοίωτο το δασικό τους χαρακτήρα, απαγορευμένης πάσης άλλης χρήσεως αυτών, ή της κατά προορισμό χρήσεως των δασών ως και πάσης επεμβάσεως δια της κατασκευής έργων κοινωφελούς ή και κοινοχρήστου χαρακτήρα (λ.χ. πλατείες, παιδικές χαρές κ.λ.π.). Στους ανωτέρω χώρους απαγορεύονται επίσης οι κατασκευές που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (νόμος 1577/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.