Προεδρικό διάταγμα 12/2/82b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται μέσα στα όρια του τμήματος που καθορίζεται από το άρθρο 1 του παρόντος, καθώς και των οικοπέδων που έχουν πρόσοψη στις περιμετρικές του οδούς, καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων εξακολουθούν να είναι αυτά που καθορίστηκαν με το προεδρικό διάταγμα της 16-08-1977 περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των ρυμοτομικών σχεδίων Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας (Αττικής) (ΦΕΚ 279/Δ/1977).

 

2. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του παραπάνω προεδρικού διατάγματος της 16-08-1977 (ΦΕΚ 279/Δ/1977) που αναφέρονται στα συστήματα δόμησης των οικοπέδων της περιοχής.

 

3. Η μεγίστη καλυπτόμενη επιφάνεια των υπό των πάσης φύσεως κτιρίων (κυρίων και βοηθητικών) κάθε οικοπέδου (μεσαίου, γωνιακού, διαμπερούς κ.λ.π.) ορίζεται σε 40% όλης της επιφάνειας του οικοπέδου.

 

Κατ' εξαίρεση για τα οικόπεδα που έχουν πρόσοψη στις οδούς

 

α) Κηφισιάς δεξιά αυτών που ανέρχονται από Αθήνα, από την πλατεία Ηρώων και μέχρι την πλατεία Πλατάνου,

β) Κασσαβέτη από τη λεωφόρο Κηφισίας μέχρι την οδό Κυριαζή,

γ) Κυριαζή και

δ) νότιας πλευράς της οδού Αλωνίων,

 

επιτρέπεται μέγιστη κάλυψη 70%.

 

4. Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,60 m για την περιοχή εκτός των οικοπέδων που έχουν πρόσοψη στις οδούς

 

α) Κηφισίας δεξιά του ανερχομένου από Αθήνα, από την πλατεία Ηρώων και μέχρι την πλατεία Πλατάνου,

β) Κασσαβέτη, από λεωφόρο Κηφισιάς μέχρι την οδό Κυριαζή,

γ) Κυριαζή και

δ) νότιας πλευράς της οδού Αλωνίων

 

όπου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1,00.

 

Τα βοηθητικά κτίσματα υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης.

 

5. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων καθορίζεται σε 3 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομών σε όλες τις όψεις ορίζεται σε 10,50 m.

 

6. Επί πλέον του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των οικοδομών απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή εκτός:

 

α) Στέγης με μέγιστη κλίση 30% και μέγιστο ύψος 1,50 m.

β) Καπνοδόχων, ηλιακών θερμοσιφώνων και αεραγωγών, με μέγιστο ύψος 1,00 m πάνω από τη στέγη.

γ) Συμπαγούς στηθαίου με μέγιστο ύψος 0,50 m.

δ) Κιγκλιδωμάτων με ύψος 0,90 m μέχρι 1,20 m από τη στάθμη του δώματος.

ε) Απολήξεων κλιμακοστασίων με μέγιστο ύψος 2,70 m.

ζ) Απολήξεων τροχαλιών ανελκυστήρων με εγκάρσιες διαστάσεις απολύτως αναγκαίες για τη λειτουργία τους. Οι παραπάνω απολήξεις δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν το μηχανοστάσιο.

η) Οι κατασκευές της προηγούμενης παραγράφου υπό στοιχεία (ε) και (ζ) τοποθετούνται κατά 2,50 m τουλάχιστο εσωτερικότερα της πρόσοψης του υποκειμένου ορόφου της οικοδομής. Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες κατασκευές-μηχανολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να σημειώνονται στα σχέδια που υποβάλλονται για έγκριση στην Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

7. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (sur pilotis).

 

8. Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 4 και 5 του προεδρικού διατάγματος της 16-08-1977 περί προσαυξήσεως του επιτρεπομένου συντελεστού δομήσεως μετά από παραχώρηση εκτάσεως εις τον Δήμο (ΦΕΚ 279/Δ/23-08-1977) δεν εφαρμόζονται στην περιοχή που αναφέρεται παραπάνω.

 

9. Επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων από ένα κτισμάτων μέσα στο ίδιο οικόπεδο, με ελάχιστη μεταξύ τους απόσταση τα 3,00 m, εφ' όσον δεν φωτίζονται αποκλειστικά κύριοι χώροι. Ειδικότερα εάν η κάλυψη της οικοδομής που πραγματοποιείται υπερβαίνει τα 350 m2, τότε επιβάλλεται η διάσπαση του κτιρίου σε περισσότερα κτίσματα.

 

10. Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 102 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού για την περιοχή που περιγράφεται παραπάνω στο άρθρο 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 8 του από 28-09-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1035/Δ/1987).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.