Προεδρικό διάταγμα 10/98

ΠΔ 10/1998: Καθορισμός των όρων διενέργειας και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε διαγωνισμό ιδιωτών επενδυτών σε Εταιρείες Παροχής Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 10/1998: Καθορισμός των όρων διενέργειας και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε διαγωνισμό ιδιωτών επενδυτών σε Εταιρείες Παροχής Αερίου, (ΦΕΚ 19/Α/1998), 30-01-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

3. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 381/1989 Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 168/Α/1989).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 27/1996 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/Α/1996).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 8 του νόμου [Ν] 2364/1995 Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού, Εισαγωγή, μεταφορά εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 252/Α/1995) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο ένατο, παράγραφος 10 του νόμου [Ν] 2528/1997 (ΦΕΚ 216/Α/1997).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985),το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1982) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

8. Την υπ' αριθμόν 589/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός - Ορισμοί

Άρθρο 2: Προκήρυξη του Διαγωνισμού και Επιτροπή του Διαγωνισμού

Άρθρο 3: Διαδικασία Διαγωνισμού

Άρθρο 4: Πρώτη φάση Διαγωνισμού: Προεπιλογή Επενδυτών

Άρθρο 5: Δεύτερη Φάση Διαγωνισμού: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Άρθρο 6: Υποχρεωτικοί ελάχιστοι όροι της σύμβασης και του καταστατικού

Άρθρο 7: Έναρξη Ισχύος

 

Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-01-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.