Προεδρικό διάταγμα 102/95

ΠΔ 102/1995: Συμπλήρωση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 472/1985 (ΦΕΚ 168/Α/1985) για την σύνθεση της Επιτροπής Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπως τροποποιήθηκαν με το προεδρικό διάταγμα 368/1994 (ΦΕΚ 201/Α/1994)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 102/1995: Συμπλήρωση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 472/1985 (ΦΕΚ 168/Α/1985) για την σύνθεση της Επιτροπής Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπως τροποποιήθηκαν με το προεδρικό διάταγμα 368/1994 (ΦΕΚ 201/Α/1994), (ΦΕΚ 63/Α/1995), 04-04-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984 όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

3. Το γεγονός ότι το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

4. Την ΥΠ/123/15-07-1994 απόφαση του Πρωθυπουργού καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Κωνσταντίνου Γείτονα (ΦΕΚ 550/Β/1994).

 

5. Την αριθμόν 104/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

1. Η περίπτωση η-θ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 472/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 368/1994, για τη σύνθεση της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η-ι) Τρεις εκπροσώπους των πανελλήνιων επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων, που προτείνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3.}

 

2. Η περίπτωση ι του αυτού ως ανωτέρω άρθρου αναριθμείται σε ι)α.

 

3. Οι περιπτώσεις η-θ που αναγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 και η περίπτωση ι που αναγράφεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 472/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 368/1994, αναριθμούνται αντίστοιχα σε περιπτώσεις η-ι και περίπτωση ι)α.

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 29-03-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.