Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 95

Άρθρο 95: Δόμησις παρά τα ρεύματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οσάκις το σχέδιον οικισμού καθορίζει οικοδομήσιμους εκτάσεις επί των ρευμάτων που διασχίζουν αυτά ή εκτός μεν των ρευμάτων, αλλά εις απόσταση μικροτέρα των δέκα μέτρων από της όχθης των, δεν επιτρέπεται η εντός των άνω εκτάσεων ανέγερσις κτιρίων ή περιτοιχισμάτων προ της εκτελέσεως των εκάστοτε ενδεικνυομένων τεχνικών εργασιών προς διευθέτηση της κοίτης των ρευμάτων και επικάλυψη τω πρανών αυτών.

 

2. Το είδος των ανωτέρω τεχνικών εργασιών καθορίζει, προκειμένου μεν περί δευτερευόντων ρευμάτων που διασχίζουν τους οικισμούς, η Τεχνική Υπηρεσία των Δήμων και Κοινοτήτων, προκειμένου δε περί μεγάλων ρευμάτων η αρμοδία Υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, ήτις και χαρακτηρίζει τα ρεύματα ως μεγάλα ή δευτερεύοντα.

 

3. Οι επιθυμούντες να εκτελέσουν εργασίας δομήσεως εντός της κατά την παράγραφο 1 περιοχής, δέον όπως εφοδιάζονται τη αιτήσει των παρά των κατά την παράγραφο 2 Υπηρεσιών δια διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων που καθορίζουν τα της διευθετήσεως της κοίτης του ρεύματος και τα της επικαλύψεως των πρανών. Μεταξύ των στοιχείων τούτων περιλαμβάνεται απαραιτήτως μελέτη κατασκευής των έργων διευθετήσεως του ρεύματος εγκεκριμένη αρμοδίως. Τα διαγράμματα ταύτα προσκομίζονται μετά της αιτήσεως αδείας δια τις εργασίας δομήσεως, εις την αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία. Η άδεια χορηγείται υπό ταύτης μόνον εφ' όσον προηγουμένως εκτελεσθούν τα έργα διευθετήσεως καθ' άπασαν την παρά το ρεύμα έκταση του εφ' ου θα ανεγερθεί το κτίριον οικοπέδου, είτε υπό του Δήμου ή Κοινότητος είτε υπό του ιδίου του ενδιαφερομένου.

 

4. Εάν εκ των κατά την προηγούμενη παράγραφο τεχνικών στοιχείων διαπιστωθεί ότι δια της διευθετήσεως των ρευμάτων και της επικαλύψεως των πρανών ουδόλως θίγεται το εφ' ου αιτείται άδεια οικοδομής οικόπεδον ή δεν δημιουργείται κίνδυνος δι' αυτό τούτο το κτίριον, παρέχεται αυτή και προ της εκτελέσεως των κατά την προηγούμενη παράγραφο έργων, πλην αν λόγοι προστασίας των πρανών από διαβρώσεως απαιτούν την λήψη προστατευτικών μέτρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.