Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Τρόπος υπολογισμού και μετρήσεως του μεγίστου ύψους των προσόψεως των κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια τον υπολογισμό του μεγίστου ύψους της προσόψεως κτιρίου τινός εφ' όσον μεν υφίσταται εγκεκριμένο ρυμοτομικό διάγραμμα, το πλάτος της οδού μετρείται μεταξύ των γραμμών δομήσεως, προσμετρούμενου και του πλάτους του τυχόν προς αμφοτέρας τις πλευρές ή την ετέρα μόνον προβλεπομένου προκηπίου (πρασιάς) εις ην δε περίπτωσιν δεν υφίσταται τοιούτον διάγραμμα το πλάτος μετρείται μεταξύ των όψεων των υφισταμένων κτιρίων.

 

2. Εις περίπτωσιν καθ' ην η οδός διαμορφώθηκε μετά την έγκριση αυτής υπό των κτιρίων επ' αμφοτέρων των γραμμών δομήσεως αυτής με πλάτος διάφορον του υπό του εγκεκριμένου ρυμοτομικού διαγράμματος προβλεπομένου πλάτους, ως πλάτος της οδού λαμβάνεται το εν τοις πράγμασι διαμορφωθέν τοιούτον. Τυχόν υπάρχουσα επί έλαττον διαφορά εις το διαμορφωθέν ως άνω πλάτος της οδού εν σχέσει προς τα πλάτη του πίνακα 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος, ή των ειδικών διατάξεων περί ων το εδάφιον α' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος, θεωρείται ανεκτή όταν αυτή δεν υπερβαίνει τα 20 cm. Ως γραμμές δομήσεως θεωρούνται οι εν τοις πράγμασι διαμορφωθείσες τοιαύτες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

3. Εις περίπτωσιν καθ' ην η πρόσοψις ήθελε τοποθετηθεί εσώτερο της γραμμής δομήσεως τουλάχιστον κατά 2,50 m κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19, προς καθορισμό του μεγίστου ύψους της προσόψεως προσμετρείται εις το πλάτος της οδού και το πλάτος της μεταξύ της γραμμής δομήσεως και της προσόψεως αφεθείσης ζώνης. Η αύξησις αυτή του ύψους ισχύει μόνον δια το θεωρούμενο κτίριον και ουχί δια τα έναντι αυτού, επί της ετέρας πλευράς της οδού κείμενα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

4. Εις περίπτωσιν οδού μη εχούσης σταθερό πλάτος, έκαστον τμήμα ταύτης μεταξύ δύο διαδοχικών παρόδων που διασταυρώνουν ή συναντούν την οδό κατ' αμφοτέρας τις γραμμές δομήσεως ή παρόδου και πλατείας εξετάζεται ιδιαιτέρως και λαμβάνεται υπ' όψιν το μέσον πλάτος αυτού.

 

5. Εάν εις το κατά τα ανωτέρω τμήμα οδού παρουσιάζεται τοπική διεύρυνσις ή πρόβλεψις προκηπίου επί μήκους μικρότερου του ενός τρίτου του εν λόγω τμήματος μετρούμενο επί του άξονος αυτού, το εκ ταύτης επί πλέον πλάτος δέον λαμβάνεται υπ' όψιν προς υπολογισμό του μέσου πλάτους του τμήματος τούτου.

 

6. Εις περίπτωσιν υπάρξεως οιωνδήποτε αποτμήσεων κατά τις διασταυρώσεις ή τις συναντήσεις των οδών, αυτές δεν λαμβάνονται υπ' όψιν προς υπολογισμό του μέσου πλάτους των οδών.

 

7. Οι κατά τις απολήξεις αδιεξόδων οδών τυχόν σχηματιζόμενες ευρύτερες κοινόχρηστοι εκτάσεις εντός των οικοδομικών τετραγώνων δεν λαμβάνονται υπ' όψιν προς υπολογισμό του ύψους των προσόψεων των επ' αυτών κτιρίων όπερ υπολογίζεται μόνον βάσει του μέσου πλάτους της αδιεξόδου οδού.

 

8. Οικόπεδον μεσαίο που εμπίπτει εις δύο τομείς υψών του οικισμού δομείται κατά τους όρους του τομέως εις ον εμπίπτει το πρόσωπον αυτού.

 

9. α) Κατά την διασταύρωση δύο οδών εφ' ων λόγω πλάτους και μόνον αυτών και ουχί εξ οιουδήποτε ετέρου λόγου εφαρμόζονται διάφορα ύψη κτιρίων κατά την πρόσοψη αυτών, το μείζον ύψος το αντιστοιχούν εις την πλατυτέρα οδό εφαρμόζεται και εφ' εκάστης γραμμής δομήσεως της οδού του ελάσσονος πλάτους επί μήκους μέχρι 16 m από της αντιστοίχου γωνίας ή του επί της οδού του ελάσσονος πλάτους πέρατος της τυχόν αποτμήσεως αυτής.

 

β) Όταν τα κατά το εδάφιον α πέρατα των μηκών των 16 m εφ' εκάστης γραμμής δομήσεως της οδού του ελάσσονος πλάτους κείνται επί διαφόρων καθέτων επί τον άξονα της οδού ταύτης, το μείζον ύψος το αντιστοιχούν εις την πλατυτέρα οδό εφαρμόζεται επ' αμφοτέρων των γραμμών δομήσεως μέχρι της καθέτου που απέχει περισσότερο από την διασταύρωση.

 

10. α) Εις περίπτωσιν καθ' ην μετά το πέρας του μήκους του μείζονος ύψους το καθοριζόμενο υπό των διατάξεων των εδαφίων α και β της προηγουμένης παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, απομένει μήκος προσώπου του γωνιαίου οικοπέδου μέχρι και 4 m το μείζον ύψος δύναται να εφαρμοσθεί και επί των 4 τούτων m επί συμψηφισμό των επί πλέον επιφανειών των ορόφων εις ετέρα θέσιν του κτιρίου εν συνεχεία πάντοτε προς το υποχρεωτικώς ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου. Εις περίπτωσιν καθ' ην το απομένον ως άνω μήκος προσώπου είναι μεγαλύτερο των 4 m το μείζον ύψος δεν εφαρμόζεται πέραν του μήκους των 16 m περί ου οι διατάξεις των εδαφίων α και β της προηγουμένης παραγράφου 9.

 

β) Όταν το μήκος του προσώπου του γωνιαίου οικοπέδου επί της οδού του ελάσσονος ύψους δεν εξικνείται μέχρι του πέρατος του τμήματος των 16 m του καθοριζομένου υπό των εδαφίων α και β της προηγουμένης παραγράφου 9, το μείζον ύψος δύναται να εφαρμοσθεί και επί του ομόρου οικοπέδου ή και πέραν τούτου επί συμψηφισμό, επί μήκους 4 το πολύ m. Πάντως κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του εδαφίου τούτου δεν επιτρέπεται η δημιουργία τμημάτων όψεως του κτιρίου μείζονος ή ελάσσονος ύψους, μήκους μικρότερου των 3 m.

 

γ) Οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου β εφαρμόζονται και επί του τρίτου από της γωνίας οικοπέδου εις την περίπτωσιν καθ' ην το άθροισμα των μηκών των προσώπων του γωνιαίου και του ομόρου προς αυτό οικοπέδου επί της οδού του ελάσσονος ύψους, δεν εξικνείται μέχρι του πέρατος του τμήματος των 16 m, του καθοριζομένου υπό των εδαφίων α και β της προηγουμένης παραγράφου 9.

 

δ) Όταν επί δις γωνιαίου οικοπέδου το κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 9 και 10 μείζον ύψος εφαρμόζεται εφ' ολοκλήρου του μεταξύ των γωνιών προσώπου αυτού, το μείζον των γωνιών προσώπου αυτού,το μείζον τούτο ύψος εφαρμόζεται και επί του τρίτου προσώπου επί μήκους 4 μέτρων από της γωνίας ή του πέρατος της τυχόν αποτμήσεως του θεωρουμένου οικοπέδου. Το επί του μήκους των ως άνω 4 μέτρων μείζον ύψος δεν εφαρμόζεται επί του έναντι αυτού οικοπέδου.

 

11. α) Κατά τις συναντήσεις τριών ή περισσοτέρων οδών (συνάντησις των αξόνων των οδών εις το αυτό περίπου σημείον) εφ' ων λόγω πλάτους και μόνον αυτών και ουχί εξ οιουδήποτε ετέρου λόγου εφαρμόζονται διάφορα ύψη κτιρίων κατά την πρόσοψη αυτών, το μείζον ύψος το αντιστοιχούν εις την πλατυτέρα οδό εφαρμόζεται εφ' όλων των γωνιαίων οικοπέδων και επί πλέον εφ' εκάστης γραμμής δομήσεως των οδών του ελάσσονος πλάτους επί μήκους καθοριζομένου υπό των διατάξεων των παραγράφων 9 και 10.

 

12. α) Εις περίπτωσιν καθ' ην, κατά την συνάντηση δύο οδών εξ ων η μία περατώνεται κατά την συνάντηση η δε ετέρα συνεχίζεται εκατέρωθεν αυτής, η συνεχιζόμενη οδός έχει μεγαλύτερο πλάτος, εφαρμόζονται δια την οδό του ελάσσονος πλάτους οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου.

 

β) Εις περίπτωσιν καθ' ην κατά την ως άνω συνάντηση δύο οδών η συνεχιζόμενη οδός έχει έλασσον πλάτος το ύψος το αντιστοιχούν εις την περατούμενη και πλατυτέρα οδό εφαρμόζεται μόνον επί των γωνιαίων οικοπέδων επί μήκους καθοριζομένου υπό των διατάξεων των παραγράφων 9 και 10)α.

 

13. α) Δια τον υπολογισμό του μεγίστου ύψους της προσόψεως κτιρίου ανεγειρομένου επί οικοπέδου έχοντος πρόσωπον επί πλατείας λαμβάνεται υπ' όψιν ως πλάτος αυτής το μικρότερο μήκος εκ των εις τα μέσα των πλευρών της πλατείας αγομένων καθέτων μέχρι συναντήσεώς των με οιανδήποτε έναντι πλευρά.

 

Ως πλευρές της πλατείας νοούνται οι περί ταύτη γραμμές δομήσεως.

 

β) Κατά την συνάντηση οδού και πλατείας το μείζον ύψος της προσόψεως του κτιρίου το αντιστοιχούν εις την πλατεία εφαρμόζεται και εφ' εκάστης γραμμής δομήσεως της οδού επί μήκους καθοριζομένου υπό των διατάξεων των παραγράφων 9 και 10.

 

14. Κατά καθορισμό των υψών των κτιρίων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11, 12, και 13, εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται υπέρβασις των υψών του κτιρίου ως ταύτα καθορίζονται είτε υπό των διατάξεων του παρόντος είτε υπό ειδικών διατάξεων κατά τομείς των οικισμών.

 

15. Επί γωνιαίου οικοπέδου που εμπίπτει εις δύο ή και περισσοτέρους τομείς υψών του οικισμού, εφαρμόζονται τα ισχύοντα εις τον τομέα του μείζονος ύψους μόνον όσον αφορά εις το ανώτατον ύψος αυτού.

 

16. Εις περίπτωσιν καθ' ην η διαχωριστική γραμμή δύο τομέων υψών του οικισμού προβλέπεται κατά μήκος οδού και εκτός του πλάτους αυτής εις τρόπον ώστε αμφότερες οι ρυμοτομικές γραμμές αυτής να εμπίπτουν εις τον αυτόν τομέα του ελάσσονος ύψους πάντα τα κτίρια της οδού ταύτης συμπεριλαμβανομένων και των γωνιαίων κατασκευάζονται με ύψος προσόψεως επί της οδού ταύτης το προβλεπόμενο δια τον τομέα της θεωρουμένης οδού συναρτήσει του πλάτους αυτής. Προκειμένου περί γωνιαίων οικοπέδων της παρούσης παραγράφου των οποίων το έτερον πρόσωπον εμπίπτει και εις τον τομέα του μείζονος ύψους, το κτίριον δι' ορόφων εν εσοχή εξικνείται μέχρι του ανωτάτου ύψους του τομέως του μείζονος ύψους.

 

Εις την ως άνω περίπτωσιν όταν αμφότεροι οι ρυμοτομικές γραμμές της θεωρουμένης οδού εμπίπτουν εις τον τομέα του μείζονος του ύψους, τα γωνιαία κτίρια ανεγείρονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11, 12 και 13.

 

Τα εν συνεχεία κτίρια ή τμήματα αυτών τα εμπίπτοντα εις τα αναφερόμενα εις τις παραγράφους 9 και 10 μήκη, ανεγείρονται με τα ύψη του τομέως εις ον ταύτα ανήκουν και βάσει του πλάτους της πλατύτερης των οδών που διασταυρώνονται.

 

17. Εφ' όσον εις τα ακραία (γωνιαία) κτίρια τμήματος οδού, κειμένου μεταξύ δύο διαδοχικών παρόδων που διασταυρώνουν ή συναντούν την οδό, κατ' αμφοτέρας τις γραμμές δομήσεως αυτής, επιτρέπεται βάσει των κειμένων διατάξεων μείζων αριθμός ορόφων σε πρόσοψη έναντι των λοιπών (μη γωνιαίων κτιρίων), η δε διαφορά μεταξύ του αριθμού ορόφων τούτων των μη γωνιαίων κτιρίων και του γωνιαίου του έχοντος τον μικρότερο επιτρεπόμενο αριθμόν ορόφων σε πρόσοψη, είναι μείζων του ενός ορόφου, επιτρέπεται η αύξησις του αριθμού των σε πρόσοψη ορόφων των μη γωνιαίων κτιρίων άνευ αυξήσεως του συντελεστού δομήσεως αυτών κατά τον ακόλουθο τρόπον:

 

α) Υπολογίζονται τα γινόμενα των μηκών των προσώπων των οικοπέδων επ' αμφοτέρων των γραμμών δομήσεως επί τον αριθμόν των σε πρόσοψη ορόφων των επ' αυτών κτιρίων.

 

Εάν ο αριθμός των σε πρόσοψη ορόφων κτιρίου τινός είναι μικρότερος του μεγίστου επιτρεπομένου ή το οικόπεδον δεν είναι οικοδομημένο, ως αριθμός ορόφων σε πρόσοψη επ' αυτού λαμβάνεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος.

 

β) Αθροίζονται τα ως άνω γινόμενα και το άθροισμα διαιρείται δια του αθροίσματος των ως άνω ληφθέντων μηκών προσώπων οικοπέδων.

 

Εάν το πηλίκον της διαιρέσεως ταύτης έχει κλασματικό μέρος μικρότερο του 0,5 τούτο παραλείπεται, εάν δεν είναι ίσον ή μεγαλύτερο του 0,5 τούτο λαμβάνεται ως ακέραια επί πλέον μονάς.

 

Ο ούτως προκύπτων αριθμός είναι ο επιτρεπόμενος σε πρόσοψη αριθμός ορόφων των μη γωνιαίων κτιρίων εις το θεωρούμενο τμήμα οδού ως και του τυχόν τμήματος του γωνιαίου κτιρίου του μη κατασκευαζόμενου με το μείζονα αριθμόν ορόφων.

 

18. Εις οικόπεδον διαμπερές και μη γωνιαίο εφ' εκάστου προσώπου και εν γένει από εκάστης αφετηρίας μετρήσεως του ύψους και του αριθμού των ορόφων του κτιρίου, κατασκευάζεται ο αντίστοιχος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων σε πρόσοψη και εν εσοχή άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως. Εις περίπτωσιν καθ' ην τα εφ' εκάστου προσώπου ως άνω ανώτατα ύψη κείνται εις διάφορον στάθμη και εφ' όσον η διαφορά αυτή εις την θέσιν των αφετηριών μετρήσεως των υψών δεν υπερβαίνει το 1,00 m, το κτίριον κατασκευάζεται ολόκληρον μέχρι του υψηλότερης στάθμης ανωτάτου ύψους. Εφ' όσον η ως άνω διαφορά υπερβαίνει το μέτρον το κτίριον περιορίζεται προς τα άνω υπό επιπέδου οριζοντίου εις την στάθμη του υψηλότερου ύψους και υπό επιπέδου κεκλιμένου διερχομένου δια της οριζόντιας γραμμής κατά την όψιν και το ύψος του τελευταίου ορόφου σε πρόσοψη ή εν εσοχή της εις την χαμηλότερη στάθμη προσόψεως του κτιρίου και τέμνοντος το ως άνω οριζόντιο επίπεδον κατά γραμμή της οποίας εν τουλάχιστον σημείον δέον ν' απέχει απόσταση 10 m από του κατακορύφου επιπέδου του διερχομένου δια της γραμμής δομήσεως του οικοπέδου της αντιστοιχούσης εις το υψηλότερο ύψος.

 

Εν πάση περιπτώσει το κτίριον κατασκευάζεται άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως εάν ούτος ορίζεται αριθμητικώς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

19. Επί οικοπέδου διαμπερούς και γωνιαίου η δόμησις εφ' εκάστου τμήματος αυτού γίνεται κατ' εφαρμογήν των οικείων διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 καταργήθηκε από την παράγραφο 27 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

20. Επί οικοπέδου δις γωνιαίου, τρις γωνιαίου κ.λ.π. το κτίριον κατασκευάζεται είτε ισοϋψές είτε κλιμακωτό εις τρόπον ώστε εις ουδεμίαν θέσιν να έχει τούτο ύψος υπερβαίνον το επιτρεπόμενο πλέον του ενός ορόφου.

 

Εν πάση περιπτώσει η Αρχή δύναται κατ' εφαρμογήν και των σχετικών διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του παρόντος να εγκρίνει λύση προσήκουσα τόσον εις την αισθητική του κτιρίου όσον και εις την προσαρμογή αυτού προς τα εγγύς και τα εν επαφή προς αυτό κτίρια.

 

Κατά την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου ουδεμία υπέρβασις του συντελεστού δομήσεως επιτρέπεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.