Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 107

Άρθρο 107: Καπνοδόχοι - Καπναγωγοί - Καπνοσυλλέκτες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έκαστος λέβητα δέον όπως έχει ιδιαιτέρα καπνοδόχο. Επιτρέπεται η σύνδεσις περισσοτέρων λεβήτων εις την αυτήν καπνοδόχο εφ' όσον η απαγωγή των καυσαερίων εξασφαλίζεται δια βεβιασμένου μέσου.

 

2. Η καπνοδόχος πρέπει να κατασκευάζεται εξ ανθεκτικού και άκαυστου υλικού, να στηρίζεται ασφαλώς καθ' όλην την διαδρομή της επί του κτιρίου ή επί του εδάφους, να έχει λεία εσωτερικά τοιχώματα και να διαθέτη επαρκή θερμομονωτική ικανότητα προς διατήρηση των δι' αυτής διερχομένων καυσαερίων, εις υψηλή θερμοκρασία. Ωσαύτως να μη παρουσιάζει, καθ' όλην την διαδρομή της, ρωγμές και εσωτερικές διαβρώσεις.

 

3. Η καπνοδόχος πρέπει να μη έχει απότομες αλλαγές πορείας εις την οριζόντιο διαδρομή της, η δε συνάντησή της από το οριζόντιο εις το κατακόρυφο τμήμα της να γίνεται υπό γωνία ουχί μικροτέρα των 100ο.

 

4. Η εσωτερική διατομή της καπνοδόχου που υπολογίστηκε πρέπει κατά το δυνατόν να διατηρείται εις σχήμα και διαστάσεις η αυτή καθ' όλην την διαδρομή της. Δι' ορθογωνικές διατομές καπνοδόχου δύναται να ληφθεί σχέσις πλευρών 1:1,5, κατ' ανώτατον όριον.

 

5. Η κατά τόπους σμίκρυνσις ή μεγέθυνσις της εσωτερικής διατομής της καπνοδόχου, λόγω οικοδομικών εμποδίων ή άλλων αιτίων, απαγορεύεται.

 

6. Προς επίτευξη κανονικού ελκυσμού της καπνοδόχου, δέον αυτή να υπέρκειται κατά 1,00 m τουλάχιστον άνωθεν του σημείου της εξόδου της εκ της στέγης του κτιρίου και κατά 0,70 m τουλάχιστον από οιανδήποτε ακμήν παντός κτιρίου, ευρισκόμενη εις ακτίνα μικροτέρα των 3,00 m από την καπνοδόχο.

 

Ωσαύτως δέον να λαμβάνεται πρόνοια, όπως η έξοδος των καυσαερίων της καπνοδόχου μη ευρίσκεται εις οριζόντια απόσταση μικροτέρα των 10,00 m από παράθυρα ή εξωτερικές θύρας των λοιπών γειτονικών κτιρίων.

 

Εις περίπτωσιν καθ' ην δεν τηρείται ο ανωτέρω περιορισμός και εφ' όσον υπάρχει, κατά την γνώμη της αρμοδίας αρχής, πραγματική ενόχλησις εκ των εκπεμπομένων καυσαερίων, υποχρεούται ο κάτοχος της καπνοδόχου όπως υπερυψώσει ταύτη κατά 2,00 m τουλάχιστον άνωθεν του ανωτάτου σημείου των παραθύρων ή εξωτερικών θυρών του θιγομένου κτιρίου.

 

7. Εκάστη καπνοδόχος δέον όπως φέρει άνοιγμα καθαρισμού αυτής παρά την βάσιν της, κλειόμενο ερμητικά, έμπροσθεν του οποίου δέον όπως υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,00 m2.

 

8. Ο καπναγωγός ο συνδέων τον λέβητα μετά της καπνοδόχου δέον όπως είναι θερμικά μεμονωμένος. Το πάχος των ελασμάτων μεταλλικών καπναγωγών δέον όπως είναι τουλάχιστον 3 mm δια καπναγωγό διατομής μεγαλύτερης των 500 cm2.

 

9. Εάν μεταξύ λέβητα και καπνοδόχου, δεν παρεμβάλλεται καπνοσυλλέκτης ο καπναγωγός ο συνδέων τον λέβητα με την καπνοδόχο δέον όπως:

 

α) Εάν είναι μεταλλικός να ανέρχεται με κλίση 15% τουλάχιστον προς την καπνοδόχο.

β) Εάν είναι κτιστός να έχει διατομή κατά 20% μεγαλύτερη της διατομής της αντιστοίχου καπνοδόχου και να ανέρχεται με κλίση 10% προς αυτήν.

 

10. Δέον να λαμβάνεται ειδική πρόνοια, εφ' όσον το οριζόντιο τμήμα της καπνοδόχου ευρίσκεται υπό το έδαφος, να διατηρείται τούτο απολύτως ξηρόν και να είναι απρόσβλητο υπό τυχόν διαρρεόντων υπογείων ή ομβρίων υδάτων. Επίσης, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ειδικά ανοίγματα επιθεωρήσεως μετά χυτοσιδηρών στεγανών καλυμμάτων, δια τον ευχερή καθαρισμό του.

 

11. Εις εγκαταστάσεις αίτινες χρησιμοποιούν βαρύ ακάθαρτο πετρέλαιον (Μαζούτ) ρευστότητος 1,500 - 3.500 Sec/Redwood 1- 100 fO ανεξαρτήτως θερμικής ικανότητος επιβάλλεται η χρησιμοποίησις ειδικών συσκευών συγκρατήσεως της αιθάλης (καπνοσυλλέκτες), κατά προτίμηση συστήματος δια βεβιασμένου ελκυσμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.