Νομοθετικό διάταγμα 463/70 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Απαλλοτριώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προς κάλυψη των εις οικοπεδικές εκτάσεις αναγκών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, επιτρέπεται η υπέρ αυτών και δαπάναις των, κήρυξις αναγκαστικής απαλλοτριώσεως εις βάρος ακινήτου περιουσίας, ανηκούσης εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Οι απαλλοτριώσεις αυτές λογιζόμενες ως δημοσίας ωφελείας κηρύσσονται και συντελούνται οι δε εξ αυτών διαφορές εκδικάζονται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, υπέρ του Δημοσίου, διατάξεις.

 

3. Επί της αποβολής παντός νομέως ή κατόχου απαλλοτριωθέντος κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ακινήτου ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1731/1939, ως κωδικοποιήθηκαν δια του από [ΒΔ] 29-04-1953 βασιλικού διατάγματος, ως και όλες εν γένει οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3000/1954 εφαρμοζόμενες αναλόγως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.