Νομοθετικό διάταγμα 463/70 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αντικείμενο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκτέλεσις κτιριακών έργων και η διενέργεια προμηθειών δια τις ανάγκες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, χρηματοδοτούμενων εκ δημοσίων επενδύσεων και δανείων υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, διέπονται υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

2. Κατά τις αυτές διατάξεις δύναται να εκτελούνται κτιριακά έργα και να διενεργούνται προμήθειες, χρηματοδοτούμενες και εξ άλλων πηγών, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος.

 

3. Ως κτιριακά έργα νοούνται οι οικοδομικές εργασίες και οι πάσης φύσεως κτιριακές εγκαταστάσεις και οι διαμορφώσεις ελευθέρων χώρων ανεξαρτήτως της εκτάσεως αυτών (π.χ. ανεγέρσεις νέων κτιρίων, προσθήκες, βελτιώσεις, επισκευές, συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, διαμορφώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, κατασκευή οδικού και πεζοδρομιακού δικτύου, φύτευσις, έργα υδρεύσεως και αποχετεύσεως, καλλωπισμός ελευθέρων χώρων πέριξ των κτιρίων κ.λ.π.), ως και οι αντίστοιχοι μελέτες και οι συναφείς προπαρασκευαστικές τούτων εργασίες. Ως προμήθειες νοούνται τόσον οι αναγκαίες δια την εκτέλεσιν κτιριακών έργων, όσον και οι αναφερόμενες εις εξοπλιστικά μέσα των ιδρυμάτων.

 

4. Τα της εκτελέσεως των κτιριακών έργων και τα της διενέργειας των προμηθειών ορίζονται δι' ενιαίων κανονισμών εκδιδομένων υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά γνώμη των Συγκλήτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων Διοικήσεως αυτών.

 

Δια των κανονισμών τούτων δύναται να θεσπισθούν ρυθμίσεις κατά παρέκκλιση της ισχυούσης νομοθεσίας περί δημοσίου λογιστικού, εκτελέσεως δημοσίων έργων και διενέργειας κρατικών προμηθειών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.