Νόμος 2853/1922 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προς εκτέλεσιν υδραυλικών εν γένει έργων δύνανται εκάστοτε δια βασιλικού διατάγματος να ιδρύονται είτε επί τη αιτήσει των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των ενδιαφερομένων δια την εκτέλεσιν δήλων ή κοινοτήτων, είτε απ' ευθείας υπό του Υπουργείου της Συγκοινωνίας, Ειδικά Υδραυλικά Ταμεία, αποτελούντα ίδια νομικά πρόσωπα.

 

Η διοίκησις, διαχείρισις και εκπροσώπησις εκάστου τούτων ανατίθεται εις επιτροπή, αποτελούμενη εκ του Νομάρχου, εφ' όσον η έδρα του Ταμείου είναι η πρωτεύουσα του νομού, ή του Ειρηνοδίκου, εν εναντία περιπτώσει, ως προέδρου, εκ των αντιπροσώπων των ενδιαφερομένων δήμων ή κοινοτήτων και εκ μελών οριζομένων υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας.

 

Οι αντιπρόσωποι των ενδιαφερομένων δια την εκτέλεσιν των έργων δήμων ή κοινοτήτων δεν δύνανται να υπερβαίνουν τους πέντε, ουδέ να προέρχονται εκ των μελών των οικείων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων. Και εφ' όσον μεν ο αριθμός των ενδιαφερομένων δήμων ή κοινοτήτων δεν υπερβαίνει τους εκλέγουν ανά ένα, εφ' όσον δ' ο αριθμός αυτών είναι ανώτερος των πέντε οι αντιπρόσωποι εκλέγονται υπό των οικείων δημάρχων ή προέδρων των κοινοτήτων, εν συνελεύσει καλούμενη και προεδρευομένη υπό του αρμοδίου Νομάρχου, κατ' απόλυτον πλειονοψηφία των παρόντων μελών, ης μη επιτυγχανομένης επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία εις ετέρα συνεδρία, οριζόμενη από του Νομάρχου, πάντως όμως προσδιοριζόμενη εντός δεκαημέρου από της πρώτης, οπότε αρκεί και σχετική πλειονοψηφία. Εν περιπτώσει ισοψηφίας ενεργείται κλήρωσις υπό του Νομάρχου. Κατ' αμφοτέρας τις περιπτώσεις εκλογής αντιπροσώπων, εκλέγονται ταυτοχρόνως και ισάριθμοι αναπληρωτές αυτών, οι τελευταίοι όμως αυτοί πρέπει απαραιτήτως να ώσι κάτοικοι της έδρας του Ταμείου.

 

Εάν εντός μηνός από της προσκλήσεως του Νομάρχου δεν ενεργηθεί η κατά τα άνω εκλογή των αντιπροσώπων των Δήμων και Κοινοτήτων, δύναται ο Υπουργός της Συγκοινωνίας να προβεί απ' ευθείας εις τον διορισμό των μελών της Επιτροπής, εκλέγων ταύτα εκ διπλασίου αριθμού προτεινομένου υπό του Νομάρχου.

 

Ο αριθμός των υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας οριζομένων μελών καθορίζεται εν τω βασιλικό διάταγμα της συστάσεως του Ταμείου, αναλόγως της σπουδαιότητος αυτού ήτων ιδιαιτέρων τυχόν συνθηκών, πάντως όμως, τοσούτος, ώστε ο ολικός αριθμός των μελών της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, να μη υπερβαίνει τα δέκα. Ως μέλη της Επιτροπής δύνανται να ορισθούν υπό του Υπουργού μέχρι δύο δημόσιοι υπάλληλοι εκ των εν τη έδρα του Ταμείου υπηρετούντων, ο Διευθυντής του τυχόν εν τη αυτή έδρα υφισταμένου υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και αντιπρόσωποι των κτηματικών ή εμπορικών συλλόγων ή ετέρων σωματείων ή συνεταιρισμών, αντιπροσωπευόντων παραγωγικά συμφέροντα της περιφέρειας του Ειδικού Ταμείου, εκλεγόμενα υπό των διοικητικών αυτών συμβουλίων.

 

Ο αριθμός των τε αιρετών, ως και των υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας οριζομένων μελών, καθορίζεται εκάστοτε δια του βασιλικού διατάγματος της συστάσεως του Υδραυλικού Ταμείου, αναλόγως των εκπροσωπούμενων συμφερόντων δι' εκάστη κοινότητα ή δήμο ως προς τα αιρετά μέλη και αναλόγως του αριθμού τούτων ως προς τα διοριζόμενα κατά την προς τούτο κρίση του Υπουργού.

 

Υπό της Επιτροπής και εκ των μελών αυτής εκλέγεται κατ' απόλυτον πλειονοψηφία εις αντιπρόεδρος, αναπληρών απόντα ή κωλυόμενο τον Πρόεδρο.

 

Οσάκις τα προς εκτέλεσιν έργα υπάγονται εις περισσότερους της μιας περιφέρειας, ο Νομάρχης ή ο Ειρηνοδίκης, Πρόεδρος της Επιτροπής, ορίζεται υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας.

 

Τα τε αιρετά μέλη δεν δύνανται να κατέχουν δημόσια θέσιν ή βουλευτικό αξίωμα, λαμβάνονται εκ των μάλλον εγγραμμάτων, θεωρούμενα δε ως δημόσιοι υπάλληλοι, υπόκεινται εις τις εκ του Νόμου συνεπείας δι' άρνηση, υπέρβαση ή παράβασιν καθήκοντος.

 

Τα αιρετά μέλη δεν αντικαθίστανται επί μίαν διετία, εκτός αν υποπέσουν εις έγκλημα προβλεπομένου υπό των άρθρων 21, 22 και 24 του Ποινικού Νόμου, εάν στερήθηκαν του δικαιώματος της διαχειρίσεως της ιδίας περιουσίας και δια παρατεταμένη αδικαιολογήτως, κατά την γνώμη της πλειονοψηφίας των λοιπών μελών της Επιτροπής, αποχή από της εκτελέσεως των καθηκόντων, ότε απολύονται υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας ή του Γενικού Διοικητού, με πρόταση του αρμοδίου Νομάρχου.

 

Εν περιπτώσει απολύσεως της Επιτροπής εκ των αιρετών, προσκαλείται δια του Νομάρχου το εκλέξαν αυτό σώμα, όπως προβεί εις αντικατάστασή του, μη δυνάμενο να εκλέξει και πάλιν το απολυθέν μέλος επί μίαν διετία.

 

Εάν εντός μηνός από της προσκλήσεως του Νομάρχου δεν ενεργηθεί η ως άνω αντικατάστασις, το Υπουργείον της Συγκοινωνίας ή ο Γενικός Διοικητής προβαίνει απ' ευθείας εις τον διορισμό αντικαταστάτη του παθέντος, με πρόταση του Νομάρχου.

 

Τα της απαρτίας, καταρτίσεως και της εν γένει λειτουργίας της Επιτροπής κανονισθήσονται δια βασιλικού διατάγματος.

 

Εις περιπτώσεις καθ' ας η εκτέλεσις των υδραυλικών έργων συντείνει αμέσως ή εμμέσως εις την καλύτερη ή οικονομικότερη εκτέλεσιν, συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων λιμένος τινός, δύναται η διοίκησις του υδραυλικού Ταμείου ν' ανατεθεί εις την Επιτροπή του λιμενικού Ταμείου προς ενιαία διάθεση των έργων και προσφορότερη διάθεση των οικονομικών μέσων αμφοτέρων των Ταμείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 385/Α/1923), με το άρθρο μόνο του νόμου 3131/1924 (ΦΕΚ 176/Α/1924), με το άρθρο 1 του από 19-08-1925 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 236/Α/1925).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.