Νόμος 2052/92 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δίκυκλα οχήματα καινουργή η μεταχειρισμένα ελέγχονται ως προς τις εκπομπές ρύπων του καυσαερίου με βάση την έγκριση τύπου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας παραγράφου, τα όρια εκπομπής ρύπων καυσαερίων, η διαδικασία μέτρησης, καθώς και οι διαδικασίες χορήγησης και ελέγχου της έγκρισης τύπου.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, η περιοχή κέντρου της Αθήνας, όπως αυτή κάθε φορά οριοθετείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το νόμου [Ν] 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977), δύναται να χαρακτηρισθεί ως προσπελάσιμη μόνο για τα ηλεκτροκίνητα, υβριδικά και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα.

 

3. Στα αυτοκίνητα των παραπάνω κατηγοριών, τα οποία δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στην περιοχή κέντρου της Αθήνας, τίθεται στην Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων εμφανής ένδειξη κατόπιν διαδικασίας σύντομης δοκιμασίας ελέγχου των τιμών των εκπεμπόμενων ρύπων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.

 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 28 (ποινικές κυρώσεις) και 30 (διοικητικές κυρώσεις) του νόμου 1650/1986 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις πρόκλησης ρύπανσης της ατμόσφαιρας ή και θορύβου από τα οχήματα και τα δίτροχα. Οι σχετικές παραβάσεις αντιμετωπίζονται με το σύστημα κυρώσεων, που προβλέπονται από τα άρθρα 15 και 103 του νόμου [Ν] 614/1977 περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

 

5. Σε εξειδικευμένους επιστήμονες ή νομικό πρόσωπο, το οποίο απασχολεί εξειδικευμένους επιστήμονες, που από την όλη σταδιοδρομία, ειδικότητα και επιστημονική κατάρτιση κρίνονται κατάλληλοι για την εκπόνηση εργασιών, είναι δυνατό να ανατίθενται καθήκοντα τεχνικού συμβούλου, με σύμβαση έργου, για τους εξής σκοπούς:

 

α) την ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος συνεχούς ελέγχου των εκπομπών ρύπων των κυκλοφορούντων οχημάτων της Αθήνας,

β) τη δημιουργία τράπεζας δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας με δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης,

γ) την υποστήριξη της στρατηγικής αντιρρύπανσης της ατμόσφαιρας της Αθήνας με μεθόδους ανάλυσης και μηχανισμούς ελέγχου.

 

Η ανάθεση γίνεται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών και μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ). Στην απόφαση καθορίζονται το ακριβές αντικείμενο των καθηκόντων και οι υποχρεώσεις του συμβούλου, στις οποίες περιλαμβάνονται η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και η προθεσμία για την περάτωση των ανατιθέμενων εργασιών. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, το ύψος της αμοιβής του συμβούλου, στην οποία περιλαμβάνεται και η δαπάνη προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού μετά από οικονομοτεχνική μελέτη, που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η εκδιδόμενη απόφαση συνοδεύεται από έγγραφη σύμβαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του συμβούλου, στην οποία υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι ο εξοπλισμός, που αγοράστηκε από το σύμβουλο για τις ανάγκες του ανατεθέντος έργου θα αποδοθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά την περάτωσή τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.