Νόμος 2052/92 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Κίνητρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μεταχειρισμένα βενζινοκίνητα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά, τα οποία έχουν κατασκευασθεί την τελευταία προ του έτους τελωνισμού τριετία, φέρουν καινούριο καταλυτικό σύστημα και παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση βενζινοκίνητων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης συμβατικής τεχνολογίας επιβατηγών ή φορτηγών μικτού βάρους μέχρι και 2,5 τόννους, για τα οποία έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας από 01-01-1989 και αποσύρονται με τη διαδικασία της [Α] 86653/6673/03-01-1991 (ΦΕΚ 2/Β/1991) κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, υπάγονται στους προβλεπόμενους, κατά περίπτωση, συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του νόμου 1882/1990.

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 39 και 41 του νόμου 1882/1990 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα αυτοκίνητα της προηγούμενης παραγράφου.

 

3. Για τη θέση σε κυκλοφορία των αυτοκινήτων της παραγράφου 1, δεν καταβάλλονται, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 363/1976 (ΦΕΚ 152/Α/1976) όπως ισχύει εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και τα τέλη κυκλοφορίας για πέντε (5) ημερολογιακά έτη. Ως πρώτο έτος κυκλοφορίας για τη μη καταβολή των τελών κυκλοφορίας θεωρείται το έτος κατά το οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας του επιβατηγού αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και για την πιστοποίηση του καινουργούς καταλυτικού συστήματος, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής.

 

5. Τα βενζινοκίνητα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης, φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγά δημόσιας χρήσης και φορτηγά δημόσιας χρήσης μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόννους, που εξοπλίζονται με καταλυτικό μετατροπέα ή και με φίλτρο ενεργού άνθρακα, απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας για δύο έτη. Η παραπάνω απαλλαγή δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά έτος τις 20.000 δραχμές και αρχίζει από το επόμενο ημερολογιακό έτος του εξοπλισμού τους με καταλυτικό μετατροπέα ή και με φίλτρο ενεργού άνθρακα. Προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω είναι να υπάρχει η πρόβλεψη, από την κατασκευή τους, για την εκ των υστέρων τοποθέτηση καταλυτικού μετατροπέα ή και φίλτρου ενεργού άνθρακα και σχετική έγκριση τύπου με την οποία τα όρια εκπομπής ρύπων για όλες τις κατηγορίες οχημάτων της παραγράφου αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές:

 

μάζα CO: 30 (gr/δοκιμή)

μάζα HC + NOΧ: 8 (gr/δοκιμή)

 

Ως διαδικασία μέτρησης ορίζεται η προβλεπόμενη από την οδηγία [ΕΟΚ] 1988/76/ΕΟΚ. Τα οχήματα, που καλύπτουν τις απαιτήσεις της παραγράφου αυτής, χαρακτηρίζονται ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την τοποθέτηση καταλυτικών μετατροπέων και φίλτρων ενεργού άνθρακα, τα παραστατικά στοιχεία τα οποία πιστοποιούν την τοποθέτηση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.

 

7. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 363/1976 (ΦΕΚ 152/Α/1976), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990), δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση αντικατάστασης του κινητήρα αυτοκινήτου συμβατικής τεχνολογίας με καινούριο κινητήρα κυλινδρισμού μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά και εφόσον το όχημα δύναται να χαρακτηρισθεί ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει την πρώτη του μεθεπομένου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την τοποθέτηση των κινητήρων της παραγράφου 7, τα παραστατικά τα οποία πιστοποιούν την τοποθέτηση αυτήν, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

9. α) Τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ή υβριδικά με κινητήρα του οποίου οι εκπομπές ρύπων είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και τέλη κυκλοφορίας. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να επιβάλλεται η χρήση των αυτοκινήτων του προηγούμενου εδαφίου σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, που ελέγχονται από το Δημόσιο.

 

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1921/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κατά την παράγραφο 1, νοούνται τα μεν επιβατηγά αυτοκίνητα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 37 ή της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του νόμου 1882/1990, τα δε φορτηγά, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα όρια εκπομπών καυσαερίου, τα οποία θα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.