Νόμος 2052/92 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Από την 01-05-1990 μειώνεται αναδρομικά η τιμή του νερού που παρέχεται από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση των δικτύων τους, σε δραχμές 50/m3, πλέον των νόμιμων προσαυξήσεων, ανεξάρτητα από το ύψος της μηνιαίας κατανάλωσης. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η διάθεση νερού από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε τιμή κατώτερη από εκείνη που ορίζουν τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια ύδρευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας. Οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των τιμολογίων ύδρευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας συνεπάγεται και την αντίστοιχη αύξηση της τιμής του νερού που παρέχεται για την ενίσχυση των δικτύων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

β. Οι από 01-05-1990 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας από παροχή νερού για την ενίσχυση των δικτύων τους εξοφλούνται μέσα σε 18 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι μέχρι 30-04-1990 πάσης φύσεως οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, πλέον των νόμιμων προσαυξήσεων, εξοφλούνται σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη δόση θα καταβληθεί το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Για την καταβολή των παραπάνω οφειλών τους οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης απαλλάσσονται των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

 

γ. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε οφειλής, το Υπουργείο των Εσωτερικών, ύστερα από σχετική αίτηση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, στην οποία αναγράφεται το καθυστερούμενο από κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ποσό, παρακρατεί το οφειλόμενο ποσό από τα μηνιαία κονδύλια επιχορηγήσεων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου και το αποδίδει στην Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας σε εξόφληση της αντίστοιχης οφειλής. Τυχόν αμφισβήτηση της οφειλής δεν αναστέλλει την παραπάνω διαδικασία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι β και γ καταργήθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.