Απόφαση 69269/90 - Άρθρο p4

Παράρτημα IV: Προδιαγραφές Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πίνακας 4: Προδιαγραφές Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών

 

Α. Εισαγωγή

 

1. Γενικά στοιχεία

 

2. Γεωγραφική θέση προστατευτέου αντικειμένου

 

3. Έκταση περιοχής προστασίας

 

4. Όρια ευρύτερης περιοχής

 

5. Σκοποί προστασίας του αντικειμένου.

 

Β. Περιγραφή προστατευτέου αντικειμένου

 

1. Περιγραφή των οικοσυστημάτων ή των στοιχείων από τα στοιχεία αποτελείται το προστατευτέο αντικείμενο, όπως φυσικό οικοσύστημα, ανθρωπογενές οικοσύστημα, μικτό οικοσύστημα, συστάδα χλωρίδας κ.λ.π.

 

2. Περιγραφή και ανάλυση της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης ζώνης. Ειδικότερα για τα φυσικά ή ανθρωπογενή οικοσυστήματα ή στοιχεία εξετάζονται:

 

Τοπογραφία και έκταση
Κλιματικές συνθήκες, μετεωρολογικά δεδομένα
Γεωμορφολογία, γεωλογικά στοιχεία, στοιχεία εδάφους
Υδρολογικά στοιχεία, ποιότητα νερών
Στοιχεία ποιότητας ατμόσφαιρας
Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός χλωρίδας, πανίδας και φυτοκάλυψης με αναφορά στις βιοκοινωνίες, θώκους, σπάνια προστατευόμενα και εκλείποντα είδη, τροφικές αλυσίδες, δείκτης ποικιλότητας κ.λ.π.
Κοινωνικά, οικονομικά και πληθυσμιακά στοιχεία.
Έργα υποδομής, έκταση και ένταση δραστηριοτήτων στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
Περιγραφή κατάστασης οικοσυστήματος ή στοιχείου προστασίας και ερμηνεία.

 

3. Συνολική εκτίμηση της περιοχής ή αντικειμένου μελέτης και σύνθεση των στοιχείων.

 

Συμπεράσματα για την υφιστάμενη περιβαλλοντική κατάσταση.
Αλληλεπιδράσεις προστατευόμενης περιοχής ή στοιχείου με την ευρύτερη ζώνη.
Φυσικές και αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής.

 

Γ. Αξιολόγηση και οριοθέτηση του προστατευτέου αντικειμένου

 

Αξιολόγηση και τεκμηρίωση της σημασίας του προστατευτέου αντικειμένου καθώς και της ανάγκης λήψης μέτρων προστασίας του.
Ένταξη του προστατευτέου αντικειμένου στις κατηγορίες του άρθρου 18 του νόμου 1650/1986 σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 19 του ίδιου νόμου.
Ακριβής καθορισμός της έκτασης και των ορίων της περιοχής προστασίας.
Ακριβής καθορισμός της έκτασης και των ορίων των τυχόν ζωνών της περιοχής προστασίας, και διατύπωση των όρων, περιορισμών και απαγορεύσεων που πρέπει να ισχύουν μέσα σ' αυτές.
Απεικόνιση των προαναφερομένων ορίων σε χάρτη ανάλογης και κατάλληλης κλίμακας.

 

Δ. Προτάσεις διαχείρισης

 

1. Διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων διαχείρισης με στόχο την προστασία και ενδεχόμενα την αξιοποίηση του προστατευόμενου αντικειμένου και εκτίμηση του άμεσου και έμμεσου οικονομικού κόστους εφαρμογής των προτάσεων.

 

2. Ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις διαχείρισης και ανάπτυξης.

 

3. Διοικητικές, θεσμικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες για την υλοποίηση των διαχειριστικών προτάσεων.

 

Ε. Προετοιμασία φακέλου ανακοίνωσης και δημοσιοποίηση σχεδίου προεδρικού διατάγματος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.