Απόφαση 1661/94 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι πίνακες 2 και 3 του άρθρου 16 της υπ' αριθμόν 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης εξειδικεύονται αντίστοιχα όσον αφορά έργα και δραστηριότητες του τουριστικού τομέα ανάλογα με την κατηγορία, το μέγεθος και το στάδιο έγκρισης του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με τα περιεχόμενα των πινάκων 2Α, 3Α και 3Β που προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

 

{Πίνακας ΙΙΑ

 

Εξειδίκευση του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου για:

 

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δυναμικότητας μεγαλύτερης ή ίσης των 300 κλινών και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις των 300 ατόμων αντίστοιχα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών.
Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δυναμικότητας μεγαλύτερης ή ίσης των 1.000 κλινών εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών άνω των 20.000 κατοίκων και 500 κλινών αντίστοιχα εντός ορίων πόλεων ή οικισμών κάτω των 20.000 κατοίκων.
Νέα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ή επεκτάσεις αυτών σε οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί καθώς και σε τμήματα πόλεων, που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά κέντρα.
Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.

 

Γενικά Στοιχεία

 

1. Ονομασία και είδος τουριστικού συγκροτήματος

 

Επωνυμία, είδος τουριστικού έργου, μέγεθος - δυναμικότητα, διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο έδρας, αρμόδιοι για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης, φορέας υλοποίησης. Έκταση, θέση, διοικητική υπαγωγή και όρια του χώρου επέμβασης.

 

Χαρακτηρισμός ιδιοκτησιακού καθεστώτος, χρήση και μορφή γης του γηπέδου.
Χάρτης προσανατολισμού 1:200.000 σε μέγεθος σελίδας, με τη θέση του χώρου επέμβασης.

 

2. Περίληψη

 

Περιγραφή και διανομή των εγκαταστάσεων. Στοιχεία για την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων. Τύπος, μέγεθος, μέγιστος αριθμός κλινών, μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων, τρόπος λειτουργίας της εγκατάστασης, συνοπτική περιγραφή των επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς και των μέτρων και όρων αντιμετώπισής των.

 

3. Γεωγραφική θέση - χρήσεις γης

 

3.1. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του γηπέδου - Χρήση - μορφή γης (γεωργική έκταση - βοσκότοπος, δάσος - δασική έκταση - αγρός κ.τ.λ.).

 

Υπάρχουσες εγκαταστάσεις (κτίσματα, πηγάδια, γεωτρήσεις, δίκτυα υποδομής, κ.τ.λ.).

 

Τα προαναφερόμενα απεικονίζονται σε χάρτη 1:5.000.

 

3.2. Περιγραφή των υφιστάμενων χρήσεων γης της ευρύτερης του γηπέδου περιοχής σε ακτίνα 1 km περίπου από τα όρια του γηπέδου επέμβασης (δασικές εκτάσεις, γεωργικές αρδευόμενες εκτάσεις, οικισμοί, δρόμοι, βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις, προστατευόμενες φυσικές περιοχές κ.λ.π.) και εντοπισμός των αξόνων (δρόμων) προσπέλασης προς το χώρο επέμβασης (υπάρχοντες με το χαρακτηρισμό της κατηγορίας που ανήκουν ή τυχόν προτεινόμενοι). Σε περίπτωση εγκαταστάσεων σε παραθαλάσσια γήπεδα να σημειώνονται σε χάρτη οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας.

 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία θα απεικονίζονται σε χάρτη κατάλληλης κλίμακας.

 

3.3. Θα γίνεται αναφορά στις θεσμικές ή λοιπές ρυθμίσεις που διέπουν όλη ή μέρος της περιοχής (ΖΟΕ, ΒΙΠΕ, ΓΠΣ, κ.λ.π.).

 

3.4. Να διερευνηθεί και να αναφερθεί τυχόν χαρακτηρισμός της περιοχής επέμβασης ή μέρος αυτής σαν προστατευτέα περιοχή με ΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 1650/1986 ή βάση άλλης νομοθετικής ρύθμισης ή διεθνούς συνθήκης.

 

3.5. Περιγραφή υφιστάμενων έργων της περιοχής (εγκαταστάσεις διαμορφωμένοι χώροι κ.τ.λ.), καθώς και έργα υποδομής (δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια κ.λ.π.) στο γήπεδο και στην ευρύτερη περιοχή.

 

4. Υφιστάμενη κατάσταση

 

4.1. Συνοπτική περιγραφή των υφιστάμενων πηγών ρύπανσης και εκτίμησης της κατάστασης του περιβάλλοντος.

 

4.2. Συνοπτική περιγραφή του ανάγλυφου της περιοχής, και της μορφολογίας του εδάφους (τύπος, βάθος, pH), κλίσεις εδάφους.

 

4.3. Συνοπτική περιγραφή των υδρολογικών συνθηκών, υδάτινοι σχηματισμοί (αναφέρονται πηγές, ρέματα, αρδευτικά ή αποστραγγιστικά έργα, λίμνες, όχθες, παραλίες, υγρότοποι κ.λ.π.).

 

4.4. Συνοπτική περιγραφή των γεωλογικών συνθηκών της περιοχής.

 

4.5. Περιγραφή των κλιματολογικών στοιχείων - στοιχείων ατμόσφαιρας κ.λ.π. Παρέχονται τα κλιματολογικά στοιχεία από τον πλησιέστερο μετεωρολογικό σταθμό για ό,τι αφορά θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις, άνεμος.

 

5. Χλωρίδα - Πανίδα

 

5.1. Χλωρίδα Περιγράφονται οι υφιστάμενες φυτοκοινωνικές ενώσεις καθώς και τα απαντώμενα βλαστητικά είδη, ο βαθμός πυκνότητάς τους και η γενικότερη κατάστασή τους (ηλικία - υγεία κ.λ.π.).

 

Τυχόν ενδημικά είδη θα επισημαίνονται καθώς και τα σημαντικά οικοσυστήματα της περιοχής.

 

Τα παραπάνω θα αποδίδονται σε χάρτη κλίμακας 1:5000.

 

5.2. Πανίδα Θα γίνεται μια γενική αναφορά στην πανίδα της περιοχής με ειδικότερη μνεία σε τυχόν σπάνια ή προστατευόμενα είδη.

 

6. Περιγραφή του έργου και εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον

 

6.1. Περιγραφή των φάσεων κατασκευής και ειδικά όσον αφορά τις επεμβάσεις στο περιβάλλον (π.χ. προσωρινές επιχωματώσεις, προσπέλαση, δάπεδα εργασίας) και γενικά είδη και προϊόντα όχλησης (π.χ. απόβλητα, απορρίμματα, θόρυβος, κ.λ.π.).

 

6.2. Περιγραφή και διανομή των εγκαταστάσεων - Πλήρη στοιχεία για την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων στο γήπεδο, περιγραφή και σχέδια για τις επιμέρους εγκαταστάσεις (στεγασμένες ή ελεύθερες) καθώς και άλλους ανοικτούς χώρους άθλησης ή αναψυχής με την επιφάνεια που καταλαμβάνουν.

 

- Χρήση τουριστικών εγκαταστάσεων (τρόπος λειτουργίας, μέγιστος αριθμός κλινών, μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων, τύπος, μέγεθος).

 

- Μεγέθη / επιτρεπόμενη κάλυψη, επιτρεπόμενη δόμηση, επιτρεπόμενη πυκνότητα υλικών / στρέμμα, πραγματική κάλυψη.

 

- Σχέδια που θα σημειώνονται:

 

α) γενικά διάταξη των κτισμάτων σε κλίμακες 1:500 ή 1:400 ή 1:200 (ανάλογα με την έκταση του γηπέδου).

 

β) Τα σημεία εκπομπής αερίων, υγρών, στερεών αποβλήτων και θορύβου της εγκατάστασης προς οποιοδήποτε αποδέκτη.

 

6.3. Χρήση νερού και ενέργειας

 

α) Συνοπτική περιγραφή του τρόπου ύδρευσης της εγκατάστασης (πηγή και σημεία) υδροληψίας, απαιτούμενες παροχές, σύστημα ύδρευσης.

 

β) Εφικτές εναλλακτικές λύσεις για τον τρόπο ύδρευσης της εγκατάστασης.

 

γ) Γενικά στοιχεία νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων (είδος και ποσότητα).

 

6.4. Επιπτώσεις

 

6.4.1 Μεταβολές στην γεωμορφολογία και τυχόν μόνιμες αλλοιώσεις (κλίσεων, κ.λ.π.).

 

6.4.2 Επιπτώσεις στη βλάστηση (ποσότητα βλάστησης που απομακρύνεται, έκταση εκχέρσωσης, ποσοστό μεταβολής στην υφιστάμενη χρήση γης).

 

6.4.3 Επιπτώσεις στην πανίδα Θα γίνεται εκτίμηση της επίπτωσης του έργου στην πανίδα δηλαδή μείωση ή περιορισμός βοσκήσιμων εκτάσεων, καταστροφή χώρου περάσματος αποδημητικών ή καταστροφή υδρόβιας πανίδας.

 

6.4.4 Επιπτώσεις στην φυσιογνωμία της περιοχής

 

Επιπτώσεις θετικές ή αρνητικές στην κοινωνική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής (π.χ. θέσεις εργασίας, έργα υποδομής).
Επίπτωση αισθητική της επέμβασης (θετική ή αρνητική) στον άμεσο και ευρύτερο χώρο.

 

Η αισθητική επίπτωση μπορεί να οφείλεται σε διακοπή της συνέχειας του τοπίου, σε κατασκευές εκτός κλίμακας, χρωματισμούς, κ.λ.π.)

 

6.5. Απόβλητα

 

6.5.1 Αέρια Απόβλητα:

 

Στοιχεία που αφορούν τις πηγές, την ποσότητα και την ποιότητα των αερίων αποβλήτων της εγκατάστασης πριν από τυχόν επεξεργασία τους (π.χ. Γεννήτριες, εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, μαγειρείο, κλειστοί χώροι στάθμευσης οχημάτων, καύση απορριμάτων, κ.λ.π.)

 

6.5.2 Υγρά απόβλητα

 

Ποσότητες νερού που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση με αναλυτικά περιγραφή των χρήσεων και των αναγκαίων ποσοτήτων νερού χωριστά για κάθε Τμήμα της εγκατάστασης (πισίνες, δωμάτια, κοινόχρηστοι χώροι, κ.λ.π.), καθώς επίσης και ποσότητες των παραγομένων αποβλήτων.
Στοιχεία υγρών αποβλήτων χωριστά για κάθε τμήμα της εγκατάστασης πριν από τυχόν επεξεργασία (ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία).

 

Ονομαστικά, ο πρώτος, ο ενδιάμεσος και ο τελικός αποδέκτης κάθε εκβολής υγρών αποβλήτων και επισήμανση στο χάρτη της παραγράφου 10 - Πραγματοποιούμενες ή προβλεπόμενες χρήσεις νερού των διαφόρων αποδεκτών.

 

6.5.3 Στερεά απόβλητα - ιλύες - απορρίμματα

 

Τύποι, ποιότητα και ποσότητες στερεών αποβλήτων, ιλύων και απορριμάτων από την εγκατάσταση.
Απόδοση στο χάρτη της παραγράφου 10 των θέσεων απόρριψης των στερεών αποβλήτων.

 

6.5.4 Θόρυβος

 

Αναμενόμενα επίπεδα θορύβου κατά τη λειτουργία (κανονική και εντατική, ημέρα και νύκτα) της εγκατάστασης σε πιθανά σημεία εκπομπών θορύβου (π.χ. αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις κλιματισμού, εξαεριστήρας, βιολογικός καθαρισμός, δισκοθήκη, ταβέρνα, νυκτερινό κέντρο διασκέδασης).
Δευτερογενείς αιτίες αύξησης του θορύβου (π.χ. κίνηση οχημάτων κ.λ.π.).

 

7. Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 

Περιγραφή των μέτρων που προτείνονται να ληφθούν για την πρόληψη - εξάλειψη τυχόν σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

 

7.1. Σύνθεση αποκατάσταση

 

7.1.1 Εναλλακτικές λύσεις που τυχόν μελετήθηκαν και αιτιολόγηση της λύσης που τελικά προτιμήθηκε.

 

7.1.2 Αποκατάσταση και διαμόρφωση αλλοιωθέντων χώρων από μόνιμες ή προσωρινές επεμβάσεις (προσαρμογή στις τοπολογικές και οικολογικές συνθήκες, και περιγραφή).

 

7.1.3 Φυτεύσεις

 

Περιγραφή του σχεδιασμού, της μεθόδου των φυτεύσεων και κατάλογος των επιλεκτικά προτεινόμενων φυτικών ειδών για φύτευση.

 

Σκοποί των φυτεύσεων και τρόποι κάλυψης φυτευτικού και άλλου υλικού.

 

7.1.4 Λειτουργική σύνδεση με τον ευρύτερο χώρο. Περιγραφή τυχόν αναγκαίων έργων και εργασιών προς τον σκοπό αυτό.

 

7.1.5 Συντήρηση αποκατασταθέντων χώρων. Κύρια αφορά τις φυτεύσεις και τις διαμορφώσεις χώρων (άρδευση, λίπανση, συμπλήρωση, κλάδεμα, περίφραξη, κ.τ.λ.).

 

7.1.6 Μέτρα προστασία (αντιπυρική προστασία, ζώνες ομβροδεξαμενών, κ.τ.λ.).

 

7.1.7 Αέρια απόβλητα

 

Μέτρα προστασίας (είδη συστημάτων αντιρρύπανσης και ακριβής θέσης τους).
Απόδοση των μέτρων προστασίας και
Τεχνική περιγραφή των μέτρων προστασίας.

 

7.1.8 Υγρά απόβλητα

 

Μέτρα προστασίας (είδη συστημάτων αντιρρύπανσης και ακριβής θέση τους).
Αποδόσεις των μέτρων ελέγχου και παράμετροι ποιότητας των υγρών αποβλήτων μετά την επεξεργασία τους (ποιότητα και ποσότητες εκφρασμένες σε κατάλληλες μονάδες m3/h/mg/1 κ.λ.π.).
Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων αντιρρύπανσης με τους αντίστοιχους μαθηματικούς υπολογισμούς.

 

7.1.9 Στερεά απόβλητα - Ιλύες - Απορρίμματα

 

Μέτρα προστασίας
Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους
Εφικτές εναλλακτικές λύσεις διάθεσής τους
Χαρακτηριστικά διάθεσης (τρόπος μεταφοράς, θέση διάθεσης ή ανακύκλωσης) για κάθε λύση.

 

Πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη βιολογική ιλύ που προέρχεται από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.

 

7.1.10 Θόρυβος

 

Μέτρα προστασίας ανά πηγή θορύβου (τεχνική περιγραφή)
Αποδόσεις των μέτρων προστασίας
Υπολογισμένη στάθμη θορύβου σε χαρακτηριστικά σημεία της εγκατάστασης (όρια οικοπέδου) μετά την κατασκευή των μέτρων προστασίας.

 

7.2. Χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης

 

Αναφορά στον χρόνο έναρξης των οικοδομικών εργασιών και στην τμηματική χρονική προτεινόμενη αποκατάσταση του χώρου επέμβασης.

 

7.3. Προϋπολογισμός αποκατάστασης και κόστος συντήρησης.

 

Αφορά κύρια διαμόρφωση χώρων, φυτεύσεις και το κόστος συντήρησης των φυτεύσεων.

 

8. Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι

 

Επιγραμματική αναφορά στους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους.

 

9. Οδηγίες καλής λειτουργίας των συστημάτων αντιρρύπανσης

 

Στην περίπτωση που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν συστήματα αντιρρύπανσης δίνονται οι οδηγίες και τα χαρακτηριστικά καλής λειτουργίας τους.

 

10. Τυχόν συμπλήρωση ειδικών εντύπων που χορηγούνται από τις υπηρεσίες

 

Συμπλήρωση ειδικών εντύπων και προσκόμιση κάθε άλλου στοιχείου, που ο μελετητής κρίνει αναγκαίο για την κατανόηση της επέμβασης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

 

11. Παρουσίαση

 

11.1. Χάρτες

 

α. Χάρτης προσανατολισμού σε κλίμακα 1:200.000 σε μέγεθος σελίδας με το χώρο επέμβασης και υπόμνημα για πόλεις, οικισμούς, δρόμους, χώρους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κ.λ.π.

 

β. Χάρτης 1:5.000

 

Συσχέτιση με υφιστάμενες χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα τουλάχιστον 1.000 m γύρω από τον χώρο επέμβασης (δασικές εκτάσεις, γεωργικές αρδευόμενες εκτάσεις, οικισμοί, δρόμοι, βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις, προστατευόμενες περιοχές κ.λ.π.) και συντονισμός των αξόνων (δρόμων) προσπέλασης προς το χώρο επέμβασης (υπάρχοντες με το χαρακτηρισμό της κατηγορίας που ανήκουν ή τυχόν προτεινόμενοι).

 

Σε περίπτωση εγκαταστάσεων σε παραθαλάσσιες εκτάσεις να σημειώνονται και οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας.

 

γ. Τοπογραφικός χάρτης με υψομετρικές καμπύλες στον οποίο θα φαίνονται τα όρια του χώρου επέμβασης.

 

Η κλίμακα του χάρτη θα είναι ανάλογη με την έκταση όπως παρακάτω:

 

Έκταση μικρότερη των 50 στρεμμάτων, κλίμακα 1:200

Έκταση μέχρι 50 στρέμματα, κλίμακα 1:500

Έκταση από 51 στρέμματα μέχρι 100 στρέμματα, κλίμακα 1:1000

Έκταση από 101 στρέμματα μέχρι 500 στρέμματα, κλίμακα 1:2000

Έκταση από 501 στρέμματα μέχρι 1000 στρέμματα κλίμακα 1:5000

Έκταση από 1001 στρέμματα και άνω, κλίμακα 1:10000

 

Επί του τοπογραφικού θα αναγράφονται οι ισχύοντες όροι δόμησης οι οποίοι θα έχουν την θεώρηση του αρμόδιου Πολεοδομικού γραφείου και θα φαίνεται η γενική διάταξη των κτιρίων της Μονάδας και των εν γένει διαμορφώσεων του ελεύθερου χώρου.

 

δ. Χάρτης κλίσεων σε κλίμακα αντίστοιχη του τοπογραφικού Για τις περιπτώσεις εγκαταστάσεων ορεινών καταφυγίων, χιονοδρομικών κέντρων κ.λ.π., οι κατηγορίες κλίσεων θα είναι 0-10, 11-20, 21-30, 31-50, 51-60, 61-80, 80 και άνω.

 

ε. Απόσταση σε χάρτη 1:25000 ή 1:50000 των θέσεων απόρριψης των στερεών αποβλήτων με αντίστοιχη θεώρηση του Δήμου ή της Κοινότητας στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκουν οι συγκεκριμένες θέσεις (βλέπε παράγραφο 10.2)δ)

 

στ. Χάρτης 1:25000 - οδοιπορικό -

 

11.2. Εγκρίσεις - Βεβαιώσεις

 

α. Προέγκριση χωροθέτησης (όπου απαιτείται)

 

β. Οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για τα νομίμως λειτουργούντα ξενοδοχειακά καταλύματα και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.

 

γ. Χαρακτηρισμός έκτασης από δασική υπηρεσία (νόμος 998/1979)

 

δ. Χαρακτηρισμός έκτασης από Νομαρχιακές Επιτροπές Χωροταξίας Περιβάλλοντος Υπουργείου Γεωργίας (ΝΕΧΩΠ) σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 71966/1993 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας.

 

ε. Χαρακτηρισμός οδού προσπέλασης από Δήμο ή Κοινότητα και βεβαίωση για το πλάτος αυτής.

 

στ. Βεβαίωση υδροδότησης από Δήμο ή Κοινότητα για τις ποσότητες νερού όπως αυτές περιγράφονται στις προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΦΕΚ 557/Β/1987). Σε περίπτωση γεώτρησης απαιτείται έγκριση της αρμόδιας αρχής, ότι επιτρέπεται να γίνει γεώτρηση για τουριστική χρήση ή ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το νερό υφιστάμενης γεώτρησης ή παλαιού πηγαδιού για τουριστική χρήση.

 

ζ. Βεβαίωση, έγκριση του αρμόδιου δήμου ή της Κοινότητας επί του χάρτου 1:25000 - 1:50000 για τη θέση απόρριψης των στερεών αποβλήτων.

 

η. Βεβαίωση του αρμόδιου Πολεοδομικού γραφείου για τους ισχύοντες όρους δόμησης επί του τοπογραφικού χάρτη της παραγράφου 10.1)γ.

 

θ. Βεβαίωση αρχαιολογικής υπηρεσίας.

 

ι. Καθορισμός Αιγιαλού και Παραλίας (θα προσκομισθεί το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί ο καθορισμός ή η τελική απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής).

 

11.3. Φωτογραφίες (έγχρωμες) της περιοχής επέμβασης και του ευρύτερου χώρου.

 

12. Οι προδιαγραφές του παρόντος πίνακα ισχύουν και κατά το στάδιο της προέγκρισης χωροθέτησης του άρθρου 8 της υπ' αριθμόν 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990), τα δε απαιτούμενα κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού δικαιολογητικά προσαρμόζονται στις κατά τα ανωτέρω προδιαγραφές.

 

13. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 της υπ' αριθμόν 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

Πίνακας 3Α

 

Εξειδίκευση περιεχομένου Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου για:

 

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δυναμικότητας μικρότερης των 300 κλινών και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις μικρότερες των 300 ατόμων σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών.

 

Ι. Γενικά

 

α) Ονομασία και είδος του τουριστικού έργου - Χαρακτηρισμός, ονομασία της τουριστικής εγκατάστασης, μέγεθος (δυναμικότητα), διεύθυνση έδρας, μορφή συγκροτήματος, κατηγορία.

 

β) Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου

 

Έκταση γηπέδου, θέση, διοικητική υπαγωγή και όρια του χώρου επέμβασης, υψομετρικές καμπύλες γηπέδου, τοπογραφικός χάρτης στον οποίο θα αποδίδονται τα ανωτέρω κλίμακας 1:1000 έως 1:200.
Περιγραφή και συσχέτιση με τις υφιστάμενες χρήσεις στην ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα τουλάχιστον 1.000 m γύρω από το χώρο επέμβασης π.χ. δασικές εκτάσεις, γεωργικές, αρδευόμενες, βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις, προστατευόμενες φυσικές περιοχές, υπάρχον και προτεινόμενο οδικό δίκτυο, άλλες υφιστάμενες χρήσεις.

 

Τα ανωτέρω θα αποδίδονται και σε χάρτη χρήσεων γης 1:5000.

 

Περιγραφή παραλίας - αξιολόγηση για παραθαλάσσιες εκτάσεις και καθορισμός οικοδομικής γραμμής προς την θάλασσα από το αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο.
Περιγραφή των δικτύων υποδομής - ύδρευσης, αποχέτευσης, οδικό δίκτυο, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.
Φωτογραφίες γηπέδου και ευρύτερης περιοχής.

 

Οι χάρτες και οι φωτογραφίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο απαιτούνται μόνο κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

 

Κατά τη διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης απαιτούνται οι χάρτες (με τις κατάλληλες απεικονίσεις) και φωτογραφίες που αναφέρονται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την προέγκριση χωροθέτησης.

 

γ) Όνομα - Διεύθυνση Αρμόδιου

 

Αρμόδιοι για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης και του φορέα υλοποίησης της δραστηριότητας (πλήρη στοιχεία, διεύθυνση).

 

δ) Σύντομη περιγραφή του έργου

 

Περιγραφή και διανομή των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας.

 

Κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απαιτείται αναλυτικότερη περιγραφή και κατόψεις για τις επί μέρους εγκαταστάσεις (στεγασμένες ή ελεύθερες) καθώς και άλλους ανοικτούς χώρους άθλησης ή αναψυχής με τις επιφάνειες που θα καταλαμβάνουν.

 

Τα ανωτέρω θα απεικονίζονται στο χάρτη του γηπέδου της παραγράφου β του παρόντος παραρτήματος.

 

Χρήσεις της τουριστικής εγκατάστασης (τύπος, μέγεθος, αριθμός, τρόπος λειτουργίας - εποχιακή ή διαρκής - μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων, μέγιστος αριθμός κλινών.
Περιγραφή της μεθόδου επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και απορριμμάτων.

 

ΙΙ. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

 

 

Ναι

Ίσως

Όχι

1. Έδαφος: Σύντομη περιγραφή των τοπογραφικών συνθηκών (ανάγλυφο, υψόμετρο, κλίσεις, έδαφος - τύπος εδάφους).

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:
α) ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων;
β) διασπάσεις, μετατοπίσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους;
γ) αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους;
δ) καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε μοναδικού γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού;
ε) οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από τον άνεμο ή το νερό, επί τόπου ή μακράν του τόπου αυτού;
στ) αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση της άμμου των ακτών ή αλλαγές στη δημιουργία λάσπης, στην εναπόθεση ή διάβρωση που μπορούν να αλλάξουν την κοίτη ενός ποταμού ή ρυακιού ή τον πυθμένα της θάλασσας ή οποιουδήποτε κόλπου, ορμίσκου ή λίμνης;
ζ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές όπως σεισμοί, κατολισθήσεις εδαφών ή λάσπης, καθιζήσεις ή παρόμοιες καταστροφές;
2. Αέρας: Κλίμα (περιγραφή κλιματολογικών συνθηκών)

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:
α) σημαντικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα η υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας;
β) δυσάρεστες οσμές;
γ) αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση;
3. Νερά: Περιγραφή υδρολογικών συνθηκών:

πηγές, ρεύματα αρδευτικά ή αποστραγγιστικά έργα, λίμνες, όχθες παραλίας, υγρότοπος
ποσότητες επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:
α) αλλαγές στα ρεύματα, ή αλλαγές στην πορεία ή κατεύθυνση των κινήσεων των πάσης φύσεως επιφανειακών υγρών;
β) αλλαγές στο ρυθμό απορρόφησης, στις οδούς αποστράγγισης ή στο ρυθμό και την ποσότητα απόπλυσης του εδάφους;
γ) μεταβολές στην πορεία ροής των νερών από πλημμύρες;
δ) αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε οποιονδήποτε υδάτινο όγκο;
ε) απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά με μεταβολή της ποιότητάς των;
στ) μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των υπογείων υδάτων;
ζ) αλλαγή στην ποσότητα των υπογείων υδάτων είτε δι' απευθείας προσθήκης νερού ή απόληψης αυτού, είτε δια παρεμποδίσεως ενός υπογείου τροφοδότη των υδάτων αυτών σε τομές ή ανασκαφές;
η) σημαντική μείωση της ποσότητας του νερού, που θα ήταν κατά τα άλλα διαθέσιμο για το κοινό;
θ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές από νερό, όπως πλημμύρες ή παλιρροϊκά κύματα;
4. Χλωρίδα: Συνοπτική περιγραφή των υφιστάμενων φυτοκοινωνικών ενώσεων, των βλαστητικών ειδών, τον βαθμό πυκνότητάς των, αναφορά σπάνιων ή υπό εξαφάνιση ειδών φυτών, αγροτικές καλλιέργειες.

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:
α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών φυτών (περιλαμβανομένων και δέντρων, θάμνων κ.λ.π.);
β) μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών φυτών;
γ) εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρχόντων ειδών;
δ) μείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργειας;
5. Πανίδα: Γενικά αναφορά στην πανίδα της περιοχής με ειδικότερη μνεία σε τυχόν σπάνια ή προστατευόμενα είδη.

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:
α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών ζώων (πτηνών, ζώων περιλαμβανομένων των ερπετών, ψαριών και θαλασσινών, βενθικών οργανισμών ή εντόμων);
β) μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών ζώων;
γ) εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της αποδημίας ή των μετακινήσεων των ζώων;
δ) χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων ψαριών ή άγριων ζώων;
6. Θόρυβος: Αναφορά των εγκαταστάσεων και λειτουργιών της μονάδας (βιολογικός καθορισμός, αντλιοστάσια, εξαεριστήρες) που προκαλούν θόρυβο.

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:
α) αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου;
β) έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου;
7. Χρήση γης: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει σημαντική μεταβολή της παρούσας ή της προγραμματισμένης για το μέλλον χρήσης γης;
8. Φυσικοί πόροι: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:
α) αύξηση του ρυθμού χρήσης / αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού πόρου;
β) σημαντική εξάντληση οποιουδήποτε μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου;
9. Κίνδυνος ανώμαλων καταστάσεων: Το προτεινόμενο έργο ενέχει:
κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγή επικίνδυνων ουσιών (περιλαμβανομένων, εκτός των άλλων, και πετρελαίου, εντομοκτόνων, χημικών ουσιών ή ακτινοβολίας) σε περίπτωση ατυχήματος ή ανώμαλων συνθηκών;
10. Πληθυσμός:

Συνοπτική περιγραφή του ανθρώπινου πληθυσμού στην άμεση και ευρύτερη του τουριστικού έργου περιοχή (πυκνότητα, ασχολίες, κοινωνική οικονομική κατάσταση.

Το προτεινόμενο έργο θα αλλάξει την εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής ίδρυσης του έργου;
11. Κατοικία:

Το προτεινόμενο έργο θα επηρεάσει την υπάρχουσα κατοικία ή θα δημιουργήσει ανάγκη για πρόσθετη κατοικία στην περιοχή ίδρυσης του έργου;
12. Μεταφορές / κυκλοφορία: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:
α) δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων;
β) επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης ή στην ανάγκη για νέες θέσεις στάθμευσης;
γ) σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας;
δ) μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης ανθρώπων και / ή αγαθών;
ε) μεταβολές στη θαλάσσια, σιδηροδρομική ή αέρια κυκλοφοριακή κίνηση;
στ) αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων;
13. Ενέργεια: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:
α) χρήση σημαντικών ποσοτήτων καυσίμου ή ενεργείας;
β) σημαντική αύξηση της ζήτησης των υπαρχουσών πηγών ενέργειας ή απαίτηση για δημιουργία νέων πηγών ενέργειας;
14. Κοινή ωφέλεια:

Σύντομη περιγραφή των προτεινόμενων δικτύων υποδομής (ηλεκτρισμού, οδικού, ύδρευσης, βιολογικός καθαρισμός, δεξαμενές)

Το προτεινόμενο έργο θα συντελέσει στην ανάγκη για σημαντικές αλλαγές στους εξής τομείς κοινής ωφέλειας:
α) ηλεκτρισμό;
β) συστήματα επικοινωνιών;
γ) ύδρευση;
δ) υπονόμους ή σηπτικούς βόθρους;
ε) αποχέτευση νερού βρόχινου;
στ) στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών;
15. Ανθρώπινη υγεία: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:
α) δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου ή πιθανότητας κινδύνου για βλάβη της ανθρώπινης υγείας (μη συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας);
β) έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της υγείας τους;
16. Αισθητική: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει παρεμπόδιση οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής θέας ή θα καταλήξει στη δημιουργία ενός μη αποδεκτού αισθητικά τοπίου, προσιτού στην κοινή θέα;
17. Αναψυχή: Το προτεινόμενο έργο θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ή ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων αναψυχής;
18. Πολιτιστική κληρονομιά: Σύντομη περιγραφή αρχαιολογικών χώρων

Το προτεινόμενο έργο θα καταλήξει σε αλλαγή ή καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής περιοχής;
19. Προστατευτέες περιοχές: Να αναφερθεί ο χαρακτηρισμός της περιοχής σε περίπτωση που αυτή προστατεύεται με τον νόμο 1650/1986.

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε προστατευτέα περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 1650/1986;
20. Συναγωγή σημαντικών πορισμάτων: Να αναφερθεί ο χαρακτηρισμός της περιοχής σε περίπτωση που αυτή προστατεύεται με τον νόμο 1650/1986. Έχει το υπό εκτέλεση έργο τη δυνατότητα να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον;
 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω και εντοπίζοντας τις επιπτώσεις που επιφέρει η επέμβαση, περιγράφονται τα ακόλουθα:

 

α) Οι πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. είδη και ποσότητες εκπεμπομένων ρύπων, επιπτώσεις στο τοπίο της περιοχής του έργου). Σύντομη αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

 

β) Τεχνική περιγραφή των προτεινομένων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύντομη περιγραφή των μέτρων για την πρόληψη, μείωση ή αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

 

γ) Περιγραφή των τυχόν υφισταμένων εναλλακτικών λύσεων. Εξέταση εναλλακτικών λύσεων και υπόδειξη των κύριων λόγω της επιλογής της προτεινόμενης λύσης. Περιγραφή της προτεινόμενης αποκατάστασης και διαμόρφωσης των αλλοιωθέντων χώρων από μόνιμες ή προσωρινές επεμβάσεις φυτεύσεις - σχεδιασμός αντιρρυπαντικών μεθόδων. Αντιμετώπιση θορύβου από αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις κλιματισμού, εξαεριστήρες, δισκοθήκη, ταβέρνα, νυκτερινό κέντρο, κ.λ.π.

 

Αντιμετώπιση κυκλοφοριακής φόρτισης και ένταξης στο δομημένο περιβάλλον.

 

Κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απαιτούνται επιπλέον:

 

Πλήρης τεχνική περιγραφή, σχέδια και υπολογισμοί για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, καθώς και η απόδοση του συστήματος. (Εφόσον δεν απαιτείται έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις).
Μέθοδος και τρόπος διάθεσης των υγρών αποβλήτων.
Τεχνική περιγραφή των μεθόδων μείωσης της στάθμης θορύβου από τις θορυβώδεις εγκαταστάσεις και λειτουργίες της μονάδος (π.χ. εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, αντλιοστάσια, εξαεριστήρες, εγκαταστάσεις κλιματισμού - χώροι ψυχαγωγίας - χορευτικά κέντρα, κ.λ.π.).

 

Εγκρίσεις - βεβαιώσεις

 

1. Προέγκριση χωροθέτησης, όπου απαιτείται.

 

2. Οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για τα νομίμως λειτουργούντα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.

 

3. Χαρακτηρισμός έκτασης από δασική υπηρεσία (νόμος 998/1979)

 

4. Χαρακτηρισμός έκτασης από Νομαρχιακές Επιτροπές Χωροταξίας Περιβάλλοντος Υπουργείου Γεωργίας (ΝΕΧΩΠ) σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 71966/1993 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας.

 

5. Χαρακτηρισμός οδού προσπέλασης από Δήμο ή Κοινότητα και βεβαίωση για το πλάτος αυτής.

 

6. Βεβαίωση υδροδότησης από Δήμο ή Κοινότητα για τις ποσότητες νερού όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΦΕΚ 557/Β/1987). Σε περίπτωση γεώτρησης απαιτείται έγκριση της αρμόδιας αρχής, ότι επιτρέπεται να γίνει γεώτρηση για τουριστική χρήση ή ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το νερό υφιστάμενης γεώτρησης ή παλαιού πηγαδιού για τουριστική χρήση.

 

7. Βεβαίωση - έγκριση του αρμόδιου Δήμου ή της Κοινότητας επί του χάρτου 1:25000 - 1:50000 για τη θέση απόρριψης των στερεών αποβλήτων.

 

8. Βεβαίωση του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου για τους ισχύοντες όρους δόμησης επί του τοπογραφικού χάρτη της παραγράφου 10.1)γ.

 

9. Οι προδιαγραφές του παρόντος πίνακα ισχύουν και κατά το στάδιο της προέγκρισης χωροθέτησης του άρθρου 8 της υπ' αριθμόν 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990), τα δε απαιτούμενα κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού δικαιολογητικά προσαρμόζονται στις κατά τα ανωτέρω προδιαγραφές.

 

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 της υπ' αριθμόν 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

ΙΙ. Χάρτες

 

1. Χάρτης προσανατολισμού σε κλίμακα 1:200000 σε μέγεθος σελίδας με το χώρο επέμβασης και υπόμνημα για πόλεις, οικισμούς, δρόμους, χώρους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κ.λ.π.

 

2. Χάρτης 1:25000 οδοιπορικό.

 

3. Χάρτης 1:5000 συσχέτιση με τις υφιστάμενες χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα τουλάχιστον 1000 m γύρω από το χώρο επέμβασης (δασικές εκτάσεις, γεωργικές αρδευόμενες εκτάσεις, δρόμοι, βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις, προστατευόμενες περιοχές κ.λ.π.) και εντοπισμός των αξόνων (δρόμων) προσπέλασης προς το χώρο επέμβασης (υπάρχουσες με το χαρακτηρισμό της κατηγορίας που ανήκουν ή τυχόν προτεινόμενοι).

 

4. Τοπογραφικό 1:200 - 1:500 με υψομετρικές καμπύλες, όπου θα φαίνεται η γενική διάταξη των κτισμάτων και λοιπές διαμορφώσεις του ελεύθερου χώρου. Επί του τοπογραφικού θα αναγράφονται οι ισχύοντες όροι δόμησης, οι οποίοι θα έχουν τη θεώρηση του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου.

 

Πίνακας ΙΙΙΒ

 

Εξειδίκευση περιεχομένου Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου για:

 

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δυναμικότητας μικρότερης των 1000 κλινών εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών άνω των 20.000 κατοίκων και δυναμικότητας μικρότερης των 500 κλινών αντίστοιχα εντός ορίων σχεδίων πόλεων ή οικισμών κάτω των 20.000 κατοίκων.

 

Ι. Γενικά

 

α) Ονομασία και είδος του τουριστικού έργου

 

Χαρακτηρισμός, ονομασία της τουριστικής εγκατάστασης, μέγεθος (δυναμικότητα), διεύθυνση έδρας, μορφή συγκροτήματος, κατηγορία.

 

β) Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου

 

Έκταση γηπέδου, θέση, διοικητική υπαγωγή και όρια του χώρου επέμβασης, υψομετρικές καμπύλες γηπέδου, τοπογραφικός χάρτης στον οποίο θα αποδίδονται τα ανωτέρω κλίμακας 1:1000 έως 1:200.
Περιγραφή και συσχέτιση με τις υφιστάμενες χρήσεις στην ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα τουλάχιστον 1.000 m γύρω από το χώρο επέμβασης π.χ. δασικές εκτάσεις, γεωργικές, αρδευόμενες, βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις, προστατευόμενες φυσικές περιοχές, υπάρχον και προτεινόμενο οδικό δίκτυο, άλλες υφιστάμενες χρήσεις.

 

Τα ανωτέρω θα αποδίδονται και σε χάρτη χρήσεων γης 1:5000.

 

Περιγραφή παραλίας - αξιολόγηση για παραθαλάσσιες εκτάσεις και καθορισμός οικοδομικής γραμμής προς την θάλασσα από το αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο.
Περιγραφή των δικτύων υποδομής - ύδρευσης, αποχέτευσης, οδικό δίκτυο, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.
Φωτογραφίες γηπέδου και ευρύτερης περιοχής.

 

Οι χάρτες και οι φωτογραφίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο απαιτούνται μόνο κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

 

Κατά τη διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης απαιτούνται οι χάρτες (με τις κατάλληλες απεικονίσεις) και φωτογραφίες που αναφέρονται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την προέγκριση χωροθέτησης.

 

γ) Όνομα - Διεύθυνση Αρμόδιου

 

Αρμόδιοι για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης και του φορέα υλοποίησης της δραστηριότητας (πλήρη στοιχεία, διεύθυνση).

 

δ) Σύντομη περιγραφή του έργου

 

Περιγραφή και διανομή των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας.

 

Κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απαιτείται αναλυτικότερη περιγραφή και κατόψεις για τις επί μέρους εγκαταστάσεις (στεγασμένες ή ελεύθερες) καθώς και άλλους ανοικτούς χώρους άθλησης ή αναψυχής με τις επιφάνειες που θα καταλαμβάνουν.

 

Τα ανωτέρω θα απεικονίζονται στο χάρτη του γηπέδου της παραγράφου β του παρόντος παραρτήματος.

 

Χρήσεις της τουριστικής εγκατάστασης (τύπος, μέγεθος, αριθμός, τρόπος λειτουργίας - εποχιακή ή διαρκής - μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων, μέγιστος αριθμός κλινών.
Περιγραφή της μεθόδου επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και απορριμμάτων.

 

ΙΙ. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

 

 

Ναι

Ίσως

Όχι

1. Έδαφος: Σύντομη περιγραφή των τοπογραφικών συνθηκών (ανάγλυφο, υψόμετρο, κλίσεις, έδαφος - τύπος εδάφους).

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:
α) ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων;
β) διασπάσεις, μετατοπίσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους;
γ) αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους;
δ) καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε μοναδικού γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού;
ε) οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από τον άνεμο ή το νερό, επί τόπου ή μακράν του τόπου αυτού;
στ) αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση της άμμου των ακτών ή αλλαγές στη δημιουργία λάσπης, στην εναπόθεση ή διάβρωση που μπορούν να αλλάξουν την κοίτη ενός ποταμού ή ρυακιού ή τον πυθμένα της θάλασσας ή οποιουδήποτε κόλπου, ορμίσκου ή λίμνης;
ζ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές όπως σεισμοί, κατολισθήσεις εδαφών ή λάσπης, καθιζήσεις ή παρόμοιες καταστροφές;
2. Αέρας: Κλίμα (περιγραφή κλιματολογικών συνθηκών)

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:
α) σημαντικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα η υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας;
β) δυσάρεστες οσμές;
γ) αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση;
3. Νερά: Περιγραφή υδρολογικών συνθηκών:

πηγές, ρεύματα αρδευτικά ή αποστραγγιστικά έργα, λίμνες, όχθες παραλίας, υγρότοπος
ποσότητες επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:
α) αλλαγές στα ρεύματα, ή αλλαγές στην πορεία ή κατεύθυνση των κινήσεων των πάσης φύσεως επιφανειακών υγρών;
β) αλλαγές στο ρυθμό απορρόφησης, στις οδούς αποστράγγισης ή στο ρυθμό και την ποσότητα απόπλυσης του εδάφους;
γ) μεταβολές στην πορεία ροής των νερών από πλημμύρες;
δ) αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε οποιονδήποτε υδάτινο όγκο;
ε) απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά με μεταβολή της ποιότητάς των;
στ) μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των υπογείων υδάτων;
ζ) αλλαγή στην ποσότητα των υπογείων υδάτων είτε δι' απευθείας προσθήκης νερού ή απόληψης αυτού, είτε δια παρεμποδίσεως ενός υπογείου τροφοδότη των υδάτων αυτών σε τομές ή ανασκαφές;
η) σημαντική μείωση της ποσότητας του νερού, που θα ήταν κατά τα άλλα διαθέσιμο για το κοινό;
θ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές από νερό, όπως πλημμύρες ή παλιρροϊκά κύματα;
4. Χλωρίδα: Συνοπτική περιγραφή των υφιστάμενων φυτοκοινωνικών ενώσεων, των βλαστητικών ειδών, τον βαθμό πυκνότητάς των, αναφορά σπάνιων ή υπό εξαφάνιση ειδών φυτών, αγροτικές καλλιέργειες.

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:
α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών φυτών (περιλαμβανομένων και δέντρων, θάμνων κ.λ.π.);
β) μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών φυτών;
γ) εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρχόντων ειδών;
δ) μείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργειας;
5. Πανίδα: Γενικά αναφορά στην πανίδα της περιοχής με ειδικότερη μνεία σε τυχόν σπάνια ή προστατευόμενα είδη.

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:
α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών ζώων (πτηνών, ζώων περιλαμβανομένων των ερπετών, ψαριών και θαλασσινών, βενθικών οργανισμών ή εντόμων);
β) μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών ζώων;
γ) εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της αποδημίας ή των μετακινήσεων των ζώων;
δ) χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων ψαριών ή άγριων ζώων;
6. Θόρυβος: Αναφορά των εγκαταστάσεων και λειτουργιών της μονάδας (βιολογικός καθορισμός, αντλιοστάσια, εξαεριστήρες) που προκαλούν θόρυβο.

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου.

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:
α) αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου;
β) έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου;
7. Χρήση γης: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει σημαντική μεταβολή της παρούσας ή της προγραμματισμένης για το μέλλον χρήσης γης;
8. Φυσικοί πόροι: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:
α) αύξηση του ρυθμού χρήσης / αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού πόρου;
β) σημαντική εξάντληση οποιουδήποτε μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου;
9. Κίνδυνος ανώμαλων καταστάσεων: Το προτεινόμενο έργο ενέχει:
κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγή επικίνδυνων ουσιών (περιλαμβανομένων, εκτός των άλλων, και πετρελαίου, εντομοκτόνων, χημικών ουσιών ή ακτινοβολίας) σε περίπτωση ατυχήματος ή ανώμαλων συνθηκών;
10. Πληθυσμός:

Συνοπτική περιγραφή του ανθρώπινου πληθυσμού στην άμεση και ευρύτερη του τουριστικού έργου περιοχή (πυκνότητα, ασχολίες, κοινωνική οικονομική κατάσταση.

Το προτεινόμενο έργο θα αλλάξει την εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής ίδρυσης του έργου;
11. Κατοικία:

Το προτεινόμενο έργο θα επηρεάσει την υπάρχουσα κατοικία ή θα δημιουργήσει ανάγκη για πρόσθετη κατοικία στην περιοχή ίδρυσης του έργου;
12. Μεταφορές / κυκλοφορία: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:
α) δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων;
β) επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης ή στην ανάγκη για νέες θέσεις στάθμευσης;
γ) σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας;
δ) μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης ανθρώπων και / ή αγαθών;
ε) μεταβολές στη θαλάσσια, σιδηροδρομική ή αέρια κυκλοφοριακή κίνηση;
στ) αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων;
13. Ενέργεια: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:
α) χρήση σημαντικών ποσοτήτων καυσίμου ή ενεργείας;
β) σημαντική αύξηση της ζήτησης των υπαρχουσών πηγών ενέργειας ή απαίτηση για δημιουργία νέων πηγών ενέργειας;
14. Κοινή ωφέλεια:

Σύντομη περιγραφή των προτεινόμενων δικτύων υποδομής (ηλεκτρισμού, οδικού, ύδρευσης, βιολογικός καθαρισμός, δεξαμενές)

Το προτεινόμενο έργο θα συντελέσει στην ανάγκη για σημαντικές αλλαγές στους εξής τομείς κοινής ωφέλειας:
α) ηλεκτρισμό;
β) συστήματα επικοινωνιών;
γ) ύδρευση;
δ) υπονόμους ή σηπτικούς βόθρους;
ε) αποχέτευση νερού βρόχινου;
στ) στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών;
15. Ανθρώπινη υγεία: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:
α) δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου ή πιθανότητας κινδύνου για βλάβη της ανθρώπινης υγείας (μη συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας);
β) έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της υγείας τους;
16. Αισθητική: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει παρεμπόδιση οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής θέας ή θα καταλήξει στη δημιουργία ενός μη αποδεκτού αισθητικά τοπίου, προσιτού στην κοινή θέα;
17. Αναψυχή: Το προτεινόμενο έργο θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ή ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων αναψυχής;
18. Πολιτιστική κληρονομιά: Σύντομη περιγραφή αρχαιολογικών χώρων

Το προτεινόμενο έργο θα καταλήξει σε αλλαγή ή καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής περιοχής;
19. Προστατευτέες περιοχές: Να αναφερθεί ο χαρακτηρισμός της περιοχής σε περίπτωση που αυτή προστατεύεται με τον νόμο 1650/1986.

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε προστατευτέα περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 1650/1986;
20. Συναγωγή σημαντικών πορισμάτων: Να αναφερθεί ο χαρακτηρισμός της περιοχής σε περίπτωση που αυτή προστατεύεται με τον νόμο 1650/1986. Έχει το υπό εκτέλεση έργο τη δυνατότητα να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον;
 

α) Πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. είδη και ποσότητες εκπεμπομένων ρύπων, επιπτώσεις στο τοπίο της περιοχής του έργου). Σύντομη αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

 

β) Τεχνική περιγραφή των προτεινομένων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύντομη περιγραφή των μέτρων για την πρόληψη, μείωση ή αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

 

γ) Περιγραφή των τυχόν υφισταμένων εναλλακτικών λύσεων. Εξέταση εναλλακτικών λύσεων και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής της προτεινόμενης λύσης. Περιγραφή της προτεινόμενης αποκατάστασης και διαμόρφωσης των αλλοιωθέντων χώρων από μόνιμες ή προσωρινές επεμβάσεις φυτεύσεις - σχεδιασμός αντιρρυπαντικών μεθόδων. Αντιμετώπιση θορύβου από αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις κλιματισμού, εξαεριστήρες, δισκοθήκη, ταβέρνα, νυκτερινό κέντρο, κ.λ.π.

 

Αντιμετώπιση κυκλοφοριακής φόρτισης και ένταξης στο δομημένο περιβάλλον.

 

Κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απαιτούνται επιπλέον:

 

Πλήρης τεχνική περιγραφή, σχέδια και υπολογισμοί για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, καθώς και η απόδοση του συστήματος.
Μέθοδος και τρόπος διάθεσης των υγρών αποβλήτων. Εκτός εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης ή πρόκειται να συνδεθεί οπότε αυτό αναφέρεται σαφώς στην τεχνική περιγραφή.
Τεχνική περιγραφή των μεθόδων μείωσης της στάθμης θορύβου από τις θορυβώδεις εγκαταστάσεις και λειτουργίες της μονάδος (π.χ. εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, αντλιοστάσια, εξαεριστήρες, εγκαταστάσεις κλιματισμού - χώροι ψυχαγωγίας - χορευτικά κέντρα, κ.λ.π.

 

Εγκρίσεις - βεβαιώσεις

 

1. Οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για τα νομίμως λειτουργούντα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της κατηγορίας Β.

 

2. Χαρακτηρισμός της οδού προσπέλασης από Δήμο ή Κοινότητα και βεβαίωση για το πλάτος αυτής.

 

3. Βεβαίωση υδροδότησης από Δήμο ή Κοινότητα για τις ποσότητες νερού όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΦΕΚ 557/Β/1987).

 

4. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.

 

5. Για παραθαλάσσια ξενοδοχειακά καταλύματα εντός οικισμών άνευ σχεδίου απαιτείται καθορισμός οικοδομικής ακτογραμμής ως προς τη θάλασσα από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

 

6. Βεβαίωση Δήμου ή της Κοινότητας για τον τρόπο αποκομιδής απορριμμάτων και σύνδεσης με κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης (όπου αυτό υφίσταται).

 

7. Κατά τα λοιπά ισχύει η διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ' αριθμόν 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990) για έργα κατηγορίας Β.

 

ΙΙΙ. Χάρτες

 

1. Χάρτης προσανατολισμού σε κλίμακα 1:200000 σε μέγεθος σελίδας με το χώρο επέμβασης και υπόμνημα για πόλεις, οικισμούς, δρόμους, χώρους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κ.λ.π.

 

2. Χάρτης 1:25000 οδοιπορικό.

 

3. Χάρτης 1:5000 συσχέτιση με τις υφιστάμενες χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα τουλάχιστον 1000 m. γύρω από το χώρο επέμβασης (δασικές εκτάσεις, γεωργικές αρδευόμενες εκτάσεις, δρόμοι, βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις, προστατευόμενες περιοχές κ.λ.π.) και εντοπισμός των αξόνων (δρόμων) προσπέλασης προς το χώρο επέμβασης (υπάρχουσες με τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας που ανήκουν ή τυχόν προτεινόμενοι).

 

4. Τοπογραφικό 1:200 - 1:500 με υψομετρικές καμπύλες, όπου θα φαίνεται η γενική διάταξη των κτισμάτων και λοιπές διαμορφώσεις του ελεύθερου χώρου. Επί του τοπογραφικού θα αναγράφονται οι ισχύοντες όροι δόμησης, οι οποίοι θα έχουν τη θεώρηση του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.